23.12 - 27.12 on meie kauplus suletud. häid pühi!

Veebipoe müügitingimused asuvad siin.

AS-i VIPEX KAUPADE MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

 1. LEPINGU ESE JA MÕISTED
  1. Käesolevad Kaupade müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised Kaupade müügi tingimused Müüja ja Ostja vahel.
  2. Järgmistel mõistetel on Üldtingimustes alljärgnev tähendus:
   1. Hinnakiri” nimekiri, milles on toodud valik Müüja poolt pakutavate toodete sortimendist ning hindadest, millest Ostja peab lähtuma Tellimuste esitamisel
   2. “Kaup” Müüja poolt pakutavad tooted, mille sortiment ja hinnad on toodud Hinnakirjas (Lepingu Lisa nr 1)
   3. “Müügileping” Lepingu osa, millel on muuhulgas märgitud Ostja ning Müüja andmed ning Krediidi Piirmäär
   4. “Maksetähtaeg” Müügilepingus määratletud tähtaeg Kauba eest tasumiseks
   5. Müüja” AS Vipex, registrikood 10170170
   6. Ostja” Müügilepingus ostjana märgitud isik
   7. Tellimus” Ostja poolt Müüjale esitatud Kauba tellimus, mille Ostja edastab vahetult Müüja müügiesindajatele faksi teel, e-posti teel aadressil tellimused@vipex.ee või kirjalikult; pärast Müüjapoolset kinnitamist määrab Tellimus kindlaks tellitud Kauba sortimendi, kogused ning Kauba üleandmise koha
   8. Tööpäev” iga nädalapäev esmaspäevast reedeni, välja arvatud päev, mis on puhkepäev pühade ja tähtpäevade seaduse kohaselt
  3. Müügileping koos käesolevate Üldtingimuste, Hinnakirja ning muude lisadega (edaspidi koos nimetatud Leping) määravad kindlaks Müüja ning Ostja õigused ja kohustused Kaupade müügil. Mistahes ajahetkel kehtivad Müüja interneti kodulehel avaldatud Üldtingimused ning Hinnakiri on Lepingu lahutamatuks osaks, sõltumata sellest, kas Üldtingimused ning Hinnakiri on vahetult lisatud Müügilepingule või mitte.
  4. Käesolevad Üldtingimused on tüüptingimused ning iga Ostja poolt esitatud ning Müüja poolt kinnitatud Tellimust loetakse iseseisvaks müügilepinguks, millele kohaldatakse Lepingu sätteid. Üldtingimuste, Hinnakirja, Maksetähtaja või Krediidi Piirmäära muutmine ei kehti nende Kaupade osas, mille suhtes Müüja on enne vastava muudatuse jõustumist kinnitanud Ostja vastava Tellimuse.
 2. KAUBA TELLIMINE, KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
  1. Lepingu Lisas nr 2 on märgitud Ostja tegevuskohtade täpsed aadressid, vajadusel muud kontaktandmed ning Ostja esindajad iga tegevuskoha osas, kellel on õigus esitada Müüjale Ostja nimel Tellimusi Kaupade tarnimiseks vastavasse tegevuskohta ja/või kellel on õigus vastavas tegevuskohas Ostja nimel Kaupa vastu võtta ning teha kõiki Kauba vastuvõtmisega seotud toiminguid (sh vaadata Kaupa üle ning teatada Müüjale Kauba Lepingutingimustele mittevastavusest). Ostja kohustub Müüjat koheselt kirjalikult teavitama esindajate muutumisest, saates Müüjale muudetud Lisa nr 2. Lisas nr 2 nimetatud isikud loetakse Ostja esindajateks ning nende volitused käesolevas punktis nimetatud toimingute teostamiseks kehtivateks, kuni Ostja ei ole Müüjat eelnimetatud viisil teavitanud esindajate muutumisest. Kui Ostja esindajana tegutseva isiku avaldused või käitumine mõjutavad Müüjat mõistlikult uskuma, et esindajana tegutseval isikul on õigus (volitus) käesolevas punktis nimetatud toimingute teostamiseks, loetakse eelnimetatud isik Ostja esindajaks ning tema volitused käesolevas punktis nimetatud toimingute teostamiseks kehtivateks.
  2. Kui Ostja soovib muuta Lepingu Lisas nr 2 märgitud tegevuskohti, sealhulgas lisada või välja jätta tegevuskohti või muuta tegevuskohtade kontaktandmeid, kohustub ta sellest Müüjat kirjalikult teavitama, saates Müüjale muudetud Lisa nr 2. Muudatused tegevuskohtade osas jõustuvad Müüjapoolsest vastavasisulisest kinnitusest Ostjale.
  3. Kaupade tellimine toimub Tellimuse esitamisega Ostja poolt. Müüja toimetab Tellimuses märgitud Kauba Ostjale vastavalt Tellimuse kinnituses näidatud tarnetähtajal sellesse Lepingu Lisas nr 2 märgitud tegevuskohta, mille Ostja on määranud vastava Tellimuse esitamisel. Kauba kohaletoimetamise kulud kannab Ostja vastavalt Müüja hinnakirjas sätestatule, kui pooled ei lepi kokku ülalsätestatust erinevas Kauba kohaletoimetamise viisis. Koos Kaubaga annab Müüja Ostjale üle kõik Kauba juurde kuuluvad saatedokumendid. Ostja peab tellitud Kauba Tellimuses märgitud tegevuskohas vastu võtma igal Tööpäeval ajavahemikul [9.00 – 17.00]. Kauba vastuvõtmisega viivitamisel või Kauba üleandmise mittevõimaldamise korral kohustub Ostja hüvitama Müüjale kogu sellega tekitatud kahju, sh saamata jäänud tulu.
  4. Juhul, kui on kokku lepitud, et kaupade väljaveo tarnekohast korraldab Ostja, on tasuta hoiustamise tähtaeg kaks (2) tööpäeva alates Müüja poolt kinnitatud tarnetähtajast. Selle tähtaja ületamisel on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale osutatud laoteenuse vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  5. Kauba üleandmisel Ostjale allkirjastab Ostja esindaja vastava Müüja poolt koostatud kirjaliku Kauba üleandmisdokumendi (komplekteerimislehe, saatelehe, arve-saatelehe) märkides sellel muuhulgas oma ees- ja perekonnanime ning allkirjastamise kuupäeva. Kaup loetakse vastavalt Lepingule Ostjale üleantuks ning Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Kaubale läheb Ostjale üle nimetatud Kauba üleandmisdokumendi allkirjastamisest Ostja esindaja poolt. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba ostuhinna täieliku tasumisega.
 3. KAUBA ÜLEVAATAMINE JA PUUDUSED
  1. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja viivitamatult kontrollima üleantud Kauba, sh selle kogus(t)e vastavust Lepingu tingimustele. Kauba mittevastavusest kohustub Ostja koheselt teatama üleandmise juures viibivale Müüja esindajale ning need fikseeritakse Kauba üleandmisdokumendil.
  2. Juhul, kui Kaup on pakendatud selliselt, et kohapealne kontroll ei ole võimalik, kohustub Ostja teatama Müüjale hiljemalt järgmise Tööpäeva jooksul pärast seda, kui Ostja mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, esitades mittevastavuse kohta piisavalt täpse kirjelduse. Igal juhul peab Ostja teatama Müüjale sellisest Kauba Lepingutingimustele mittevastavusest hiljemalt viie (5) Tööpäeva jooksul alates Kauba Müüja poolt Ostjale üleandmise päevast.
  3. Kui Ostja avaldab soovi tagastada ostetud Kaupa, siis peab see olema eelnevalt Müüjaga kokkulepitud. Ostja poolt Müüjale tagastatud Kaup ja Kauba pakend peab olema puhas, terve ning müügikõlbulik. Juhul kui tagastatud Kaup ei ole puhas, terve ning müügikõlbulik siis Müüja ei ole kohustatud seda Kaupa vastu võtma ja krediteerima. Kui tagastatud Kauba puudused avastatakse hilisemal kontrollil, siis annab Müüja sellest Ostjale kirjalikult teada. Ostjal on kohustus puudustega Kaup Müüja laost ära viia viie (5) tööpäeva jooksul peale teate saamist. Juhul kui Ostja ei ole puudustega Kaupa Müüja laost viie (5) tööpäeva jooksul ära viinud, siis Müüjal on õigus antud Kaup utiliseerida.
 4. KAUPADE NIMEKIRI, KAUBA HIND, HINNA TASUMINE, RAHALISED KOHUSTUSED
  1. Müüjal on igal ajal õigus lisada Hinnakirja uusi Kaupu või jätta sellest välja osa Kaupu.
  2. Ostja kohustub tasuma Müüjale Kauba eest Müüja kehtivas Hinnakirjas sätestatud hinna.
  3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Hinnakirjas toodud hindu igal ajal. Eelkõige on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Hinnakirjas toodud hindu juhul, kui muutuvad õigusaktid ja/või Müüja poolt Kauba omandamisega seotud kulud, eelkõige Müüja poolt Kauba eest tootjale või muule isikule tasutavad hinnad ja/või Kauba eksportimise või importimisega seotud maksud ja/või lõivud ja/või muud kulud ja/või muutuvad Kauba hoidmise ja/või Ostjale üleandmisega seotud kulud. Eelnimetatud muutuste korral on Müüjal õigus muuta Hinnakirjas toodud hindu niivõrd, kuivõrd eelnimetatud muutuste tõttu suurenevad Müüja poolt Lepingu täitmiseks tehtavad kulud. Müüja teavitab Ostjat Hinnakirja muudatustest võimaluse korral mõistliku aja jooksul enne muudatuse tegemisest, märkides muudatuse jõustumise aja.
  4. Ostja kohustub tasuma Müüjale Kauba eest Maksetähtaja jooksul pangaülekandega või sularahas vastavalt Müüja poolt esitatud arve-saatelehtedele. Ostja kohustub täitma ka kõik muud Lepingust tulenevad rahalised kohustused, sh Kauba kohaletoimetamise kulud. Ostja Lepingust tulenev rahaline kohustus loetakse täidetuks, kui võlgnetav rahasumma on täies ulatuses Müüjale laekunud. Kui Ostja peab Müüjale tasuma Kauba eest mitme erineva arve-saatelehe alusel, arvestatakse Ostja poolt tasutud rahasummast täidetuks Kauba eest tasumise kohustused nende sissenõutavaks muutumise järjekorras. Kui Ostja peab Müüjale lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja viivist, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud viivise ning lõpuks põhikohustuse katteks.
  5. Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust, sealhulgas viivitab Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega, on Müüjal muuhulgas õigus:
   1. keelduda Ostjale viimase poolt tellitud Kauba üleandmisest, kuni Ostja on oma rahalise kohustuse täielikult täitnud, kusjuures nimetatud õigus on Müüjal ka juhul, kui Ostja täitmist kinnitab või pakub täitmise tagamiseks piisavat tagatist; ja/või
   2. anda Ostjale täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks; ja/või
   3. nõuda Ostjalt viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga täitmisega viivitatud kalendripäeva eest; ja/või
   4. alandada ühepoolselt Krediidi Piirmäära või lõpetada krediidi andmine, teatades sellest Ostjale koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme (3) Tööpäeva jooksul arvates Krediidi Piirmäära alandamisest või krediidi andmise lõpetamisest.
  6. Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust ning ei täida seda ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus:
   1. lühendada ühepoolselt Maksetähtaega, teatades sellest Ostjale vähemalt üks (1) Tööpäev enne Maksetähtaja lühendamise jõustumist; ja/või
   2. nõuda Ostjalt kõigi temale väljastatud tasumata arvete kohest tasumist või tasumist Müüja poolt nimetatud tähtajaks (sõltumata arve algsest maksetähtajast); ja/või
   3. öelda Leping koheselt etteteatamiseta üles, teatades selles vastava kirjaliku ülesütlemisavaldusega Ostjale.
  7. Kui Ostja rikub Lepingust tulenevat rahalist kohustust, on Müüjal lisaks muudele Lepingust ning seadusest tulenevatele õigustele õigus nõuda kõigi võla sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist.
 5. KREDIIDI PIIRMÄÄR
  1. Müüjal on õigus müüa Ostjale Kaupa krediiti, märkides Krediidi Piirmäära Müügilepingus. Müüjal on õigus Krediidi Piirmäära ühepoolselt muuta. Krediidi Piirmäära määramisel lähtub Müüja Ostja käibe potentsiaalist, tarnesagedusest, maksetähtajast, Müüja hinnangust Ostja finantsriskile ja muudest sarnastest asjaoludest.
  2. Ostjal on õigus tellida Müüjalt Kaupa üksnes juhul, kui tellitava Kauba väärtus koos kõigi Müüja poolt Ostjale väljastatud tasumata arvete summaga (sõltumata sellest, kas summa tasumise tähtaeg on saabunud või mitte) on väiksem Krediidi Piirmäärast või võrdne Krediidi Piirmääraga.
  3. Lisaks punktis 4.5.4 nimetatud alusele on Müüjal õigus alandada ühepoolselt Krediidi Piirmäära või lõpetada krediidi andmine ka juhul, kui Ostja rikub ükskõik millist Lepingust tulenevat põhikohustust, Ostja käibe potentsiaal on Müüja hinnangul vähenenud või Müüja hinnangul on suurenenud Ostja finantsrisk. Müüja teatab sellisest Krediidi Piirmäära alandamisest Ostjale vähemalt üks (1) Tööpäev enne Krediidi Piirmäära alandamise jõustumist.
 6. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, ÜLESÜTLEMINE
  1. Leping jõustub selle Poolte poolt allkirjastamise hetkel ning on sõlmitud tähtajatult.
  2. Lepingut võib muuta üksnes mõlema Poole kirjaliku kokkuleppega, kui Lepingus ei ole ette nähtud Poole õigust muuta Lepingut ühepoolselt või Lepingu muutmist muus vormis.
  3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi. Müüja avaldab muudetud Üldtingimused oma interneti kodulehel, teavitades Ostjat oma interneti kodulehekülje vahendusel Üldtingimuste muutmisest vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. Üldtingimuste muutmisega mittenõustumisel on Ostjal õigus Leping üles öelda enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist, teatades sellest Müüjale vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavaldusega vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette. Lepingu ülesütlemise õigus lõpeb, kui Ostja ei tee ülesütlemise avaldust enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist.
  4. Poolel on õigus öelda Leping üles igal ajal põhjust avaldamata, teatades sellest teisele Poolele vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavaldusega ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva.
  5. Kui Ostja rikub ükskõik millist Lepingust tulenevat põhikohustust ning ei täida seda ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus öelda Leping üles vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavaldusega ilma etteteatamiseta. Kui Ostja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või algatatakse Ostja pankrotimenetlus või tema vara arestitakse kas osaliselt või tervikuna, on Müüjal õigus öelda Leping üles, teatades sellest Ostjale vastavasisulise kirjaliku ülesütlemisavaldusega ette vähemalt üks (1) Tööpäev.
  6. Lepingu ülesütlemine ükskõik millisel seadusest või Lepingust tuleneval alusel ei mõjuta juba täidetud Tellimuste eest tasumist vastavalt Lepingule. Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima.
 7. TEADETE EDASTAMINE
  1. Pool esitab kõik Lepinguga seotud teated teisele Poolele, kasutades Müügilepingus toodud kontaktandmeid või punkti 8.3 kohaselt teatatud muudetud kontaktandmeid. Eeltoodut ei kohaldata juhtudel, mil Lepingus on ette nähtud informatsiooni avaldamine interneti kodulehel. Müüja esitab kõik Lepingus nimetatud või Lepinguga seotud teated Ostjale eelnimetatud korras ning Müüjal ei ole mingisugust kohustust esitada Lepingus nimetatud või Lepinguga seotud teateid Ostja esindajatele igas tegevuskohas eraldi. Eelmine lause ei puuduta Tellimuste kinnitamist.
  2. Kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm, võib teate edastada tähitud või tavalise postiga, kulleriga, isikliku üleandmisega, telefaksi või digitaalallkirjaga varustatud e-posti teel. Muudel juhtudel võib teate edastada digitaalallkirjastamata e-posti teel või telefaksi teel. Lepingu lõpetamisega seotud teateid ei või edastada telefaksiga.
  3. Müügilepingus toodud Poole aadressi või kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud koheselt kirjalikult teavitama teist Poolt.
 8. MUUD TINGIMUSED
  1. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte vaheliste läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
  2. Kumbki Pool kohustub teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte avaldama Lepingus sätestamata juhtudel kolmandatele isikutele Lepingu sisu, samuti Lepingu täitmise käigus teise Poole kohta teatavaks saanud mitteavalikku informatsiooni. Eelnimetatud kohustuse rikkumiseks ei loeta Poole poolt informatsiooni avaldamist õigusaktidest tulenevate kohustuslike nõuete täitmiseks. Pool kohustub tagama, et käesolevas punktis sätestatud kohustust täidavad ka tema töötajad, esindajad, nõustajad ning muud isikud, keda Pool oma majandustegevuses või Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel kasutab.
  3. Lepingus sätestatud Müüja õigused ning õiguskaitsevahendid ei ole ammendavad ning ei välista muude seadusest tulenevate õiguste ning õiguskaitsevahendite kasutamist. Kohustuse rikkumise korral võib Müüja kasutada eraldi või koos kõiki Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada.
  4. Kui Poolel on õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingus sätestatud juhtudel viivise maksmist, siis võib ta esitada teisele Poolele teate selle kohta, et ta nõuab viivise tasumist kolme (3) kuu jooksul alates päevast, mil õigustatud Pool sai teada viivise nõudmise õiguse tekkimisest. Viivise maksmiseks, kahju või kulutuste hüvitamiseks kohustatud Pool on kohustatud tasuma Lepingu kohaselt maksmisele kuuluva viivise ning hüvitama kahju või kulutused neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates õigustatud Poolelt sellekohase nõude saamisest.

Kuidas saame aidata?

Populaarsed otsingud: