23.12 - 27.12 on meie kauplus suletud. häid pühi!

Müüntiehdot

Verkkokaupan myyntiehdot löytyvät Tuotekuvasto.

AS VIPEX TAVAROIDEN YLEISET MYYNTIEHDOT

 1. SOPIMUSKOHDE JA MÄÄRITELMÄT
  1. Nämä tuotteiden yleiset myyntiehdot (jäljempänä yleiset ehdot) määrittelevät myyjän ja ostajan väliset ensisijaiset myyntiehdot.
  2. Yleisissä ehdoissa käytettävät määritelmät:
   1. Hinnastotarkoittaa” luetteloa myyjän tuotevalikoimasta ja hinnoista, jonka perusteella ostaja esittää tilauksen
   2. Tuote” tarkoittaa myyjän tarjoamia tuotteita, joiden valikoimat ja hinnat on määritelty hinnastossa (sopimuksen liite nro 1)
   3. Myyntisopimus” on sopimuksen osa, jossa määritellään ostajan ja myyjän tiedot sekä luottoraja
   4. Maksuehto” on myyntisopimuksessa määritelty tuotteiden maksamisen eräpäivä
   5. Myyjä” AS Vipex, Y-tunnus 10170170
   6. Ostaja” on myyntisopimuksessa määritelty ostaja
   7. Tilaus” on ostajan myyjälle esittämä tuotteiden tilaus, jonka ostaja lähettää suoraan myyjän myyntiedustajalle faksilla, sähköpostitse osoitteeseen tellimused@vipex.ee tai kirjallisesti; myyjän vahvistamassa tilauksessa määritellään tilatut tuotteet, tuotemäärät ja tilattujen tuotteiden toimitus
   8. Arkipäivä” tarkoittaa viikonpäiviä maanantaista perjantaihin poislukien yleiset juhlapäivät ja muut laissa määritellyt vapaapäivät
  3. Myyntisopimus yhdessä näiden yleisten ehtojen, hinnaston ja muiden liitteiden kanssa (jäljempänä ”sopimus”) määrittelevät myyjän ja ostajan tuotteiden myyntiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Myyjän verkkosivuilla julkaistut kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot ja hinnasto sisältyvät tähän sopimukseen riippumatta siitä, onko yleiset ehdot ja hinnasto liitetty sopimukseen vai ei.
  4. Nämä yleiset ehdot ovat vakioehtoja, ja kaikki ostajan esittämät ja myyjän vahvistamat tilaukset ovat erillisiä myyntisopimuksia, joihin sovelletaan sopimusta. Yleisten ehtojen, hinnaston, maksuehdon tai luottorajan muuttaminen ei koske sellaisia tuotteita, joita koskevan ostajan tilauksen myyjä on vahvistanut ennen kyseisten muutosten voimaantuloa.
 2. TUOTTEIDEN TILAAMINEN, TOIMITUS JA LUOVUTUS
  1. Sopimus Liite nro 2 sisältää ostajan toimipaikkojen tarkat osoitteet, muut yhteystiedot ja sellaiset toimipaikkakohtaiset edustajat, jotka voivat esittää tilauksia myyjälle ostajan puolesta tuotteiden toimittamiseksi vastaavaan toimipaikkaan, ja/tai joilla on oikeus vastaanottaa tuotteet kyseisessä toimipaikassa ostajan puolesta ja tehdä kaikki tuotteiden vastaanottamiseen liittyvät toimet (muun muassa tarkastaa tuotteet ja ilmoittaa mahdollisista puutteista myyjälle). Ostaja sitoutuu ilmoittamaan myyjälle viipymättä kirjallisesti edustajien vaihtumisesta lähettämällä myyjälle päivitetyn liitteen nro 2. Liitteessä nro 2 nimetyt henkilöt ovat ostajan edustajia, ja heillä on tässä kohdassa määriteltyjen toimien edellyttämät voimassa olevat valtuudet, ellei ostaja ole ilmoittanut edustajien vaihtumisesta yllä kuvatulla tavalla. Jos myyjällä on syytä olettaa ostajan edustajana toimivan henkilön käyttäytymisen tai toiminnan perusteella, että edustajalla on oikeus (valtuudet) suorittaa tässä kohdassa määriteltyjä toimia, kyseisen henkilön katsotaan olevan ostajan edustaja, ja hänellä katsotaan olevan valtuudet tämän kohdan mukaisten toimien suorittamiseen.
  2. Jos ostaja haluaa muuttaa sopimuksen liitteessä nro 2 määriteltyjä toimipaikkoja, esimerkiksi lisätä tai poistaa toimipaikkoja tai muuttaa yhteystietoja, ostajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti myyjälle lähettämällä myyjälle päivitetty liite nro 2. Toimipaikkojen muutokset tulevat voimaan myyjän vahvistaessa muutokset ostajalle.
  3. Ostaja tilaa tuotteet esittämällä tilauksen. Myyjä toimittaa tilauksen mukaiset tuotteet ostajalle tilausvahvistuksessa määritellyn toimitusajan mukaisesti sopimuksen liitteessä nro 2 määriteltyyn toimipaikkaan, jonka ostaja on ilmoittanut tilauksessa. Tuotteiden toimituskulut maksaa ostaja myyjän hinnaston perusteella, elleivät osapuolet ole sopineet erikseen muusta tuotteiden toimitustavasta. Kaikki tuotteisiin liittyvät rahtikirjat luovutetaan ostajalle yhdessä tuotteiden kanssa. Ostajan on vastanotettava tilauksen mukaiset tuotteet toimipaikassa arkisin kello [9 .00 – 17.00] välisenä aikana. Jos tuotteiden vastaanottaminen viivästyy tai ei onnistu, ostaja sitoutuu korvaamaan myyjälle kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien saamatta jääneen tulon.
  4. Jos ostaja järjestää tuotteiden kuljetuksen toimituspaikasta, veloitukseton säilytysaika on kaksi (2) arkipäivää myyjän vahvistamasta toimitusajasta. Määräajan ylittyessä ostaja sitoutuu korvaamaan varastoinnin myyjälle voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  5. Tuotteita ostajalle luovutettaessa ostajan edustaja allekirjoittaa myyjän laatiman kirjallisen tuotteiden vastaanottoasiakirjan (tilausluettelo, rahtikirja, lasku) ja merkitsee asiakirjoihin oman etu- ja sukunimensä sekä allekirjoituspäivän. Tuotteet on luovutettu ostajalle sopimuksen mukaisesti, ja tuotteiden tuhoutumisen ja vaurioitumisen riski siirtyy ostajalle ostajan edustajan allekirjoittaessa yllä mainitun tuotteiden vastaanottoasiakirjan. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle sen jälkeen, kun tuotteiden ostohinta on maksettu kokonaan.
 3. TUOTTEIDEN TARKASTAMINEN JA PUUTTEET
  1. Tuotteita vastaanottaessa ostajan on viipymättä tarkastettava luovutetut tuotteet, mukaan lukien myös tuotteiden sovittua vastaavan määrän. Ostajan on viipymättä ilmoitettava tuotteiden puutteista myyjän edustajalle ja merkittävä puutteiden tiedot tuotteiden vastaanottoasiakirjaan.
  2. Jos tuotteiden pakkaustapa estää paikan päällä tehtävän tarkastuksen, ostajan on ilmoitettava puutteiden tarkat tiedot myyjälle viimeistään yhden arkipäivän kuluessa siitä, kun ostaja sai tietää puutteista tai hänen katsotaan täytyneen saada tietää niistä. Ostajan on joka tapauksessa ilmoitettava myyjälle tuotteiden sopimusehtoja vastaamattomuudesta viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun myyjä luovuttaa tuotteet ostajalle.
  3. Jos ostaja haluaa palauttaa ostetut tuotteet, tästä on sovittava etukäteen myyjän kanssa. Ostajan myyjälle palauttamien tuotteiden ja pakkausten on oltava puhtaita, ehjiä ja myyntikelpoisia. Jos palautetut tuotteet eivät ole puhtaita, ehjiä ja myyntikelpoisia, myyjä ei ole velvollinen vastaanottamaan ja tilittämään palautettuja tuotteita. Jos palautettujen tuotteiden puutteet havaitaan vasta myöhemmin tehtävässä tarkastuksessa, myyjä ilmoittaa tästä ostajalle kirjallisesti. Ostaja sitoutuu viemään puutteelliset tuotteet pois myyjän varastosta viiden (5) arkipäivän kuluessa vastaavan ilmoituksen saamisesta. Jos ostaja ei ole vienyt puutteellisia tuotteita pois varastosta viiden (5) arkipäivän kuluessa, myyjällä on oikeus hävittää tuotteet.
 4. TUOTELUETTELO, HINTA, MAKSAMINEN JA MAKSUVELVOLLISUUS
  1. Myyjä voi milloin tahansa lisätä uusia tuotteita hinnastoon tai poistaa tuotteita hinnastosta.
  2. Ostaja sitoutuu maksamaan tuotteista myyjälle myyjän voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.
  3. Myyjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa yksipuolisesti hinnaston hintoja. Myyjällä on ennen kaikkea oikeus muuttaa hinnaston hintoja yksipuolisesti silloin, kun lainsäädäntö muuttuu ja/tai myyjän tuotteiden hankintaan liittyvät kustannukset, ennen kaikkea valmistajille tai muille osapuolille maksettavat hinnat muuttuvat ja/tai tuotteiden tuonti- tai vientitullit ja/tai verot ja/tai muut kustannukset muuttuvat ja/tai tuotteiden säilytykseen ja/tai ostajalle luovuttamiseen liittyvät kustannukset muuttuvat. Yllä mainittujen muutosten tullessa kyseeseen myyjällä on oikeus muuttaa hinnaston hintoja siinä määrin kuin myyjän sopimuksen noudattamiseen liittyvät kustannukset nousevat. Myyjä ilmoittaa ostajalle hinnaston muutoksista mahdollisuuksien mukaan kohtuullisesti etukäteen ja ilmoittaa myös muutosten voimaantulon ajankohdan.
  4. Ostaja sitoutuu maksamaan tuotteet myyjälle maksuehdon mukaisesti tilisiirrolla tai käteisellä myyjän esittämän laskun perusteella. Ostaja sitoutuu maksamaan myös kaikki muut sopimukseen perustuvat suoritukset, mukaan lukien tuotteiden perille toimittamisen kustannukset. Ostajan sopimukseen perustuva maksuvelvollisuus on suoritettu silloin, kun myyjä on saanut koko maksettavaksi kuuluvan summan. Jos ostaja maksaa tuotteet myyjälle useamman laskun perusteella, ostajan katsotaan maksaneen tuotteet maksujen erääntymisjärjestyksessä. Jos ostajan on maksettava myyjälle varsinaisen summan lisäksi myös muita kustannuksia tai viivästyskorkoa, ensin maksetaan muut kustannukset ja sen jälkeen perintäkelpoinen viivästyskorko ja viimeisenä varsinainen tuotteista maksettava summa.
  5. Jos ostaja rikkoo sopimukseen perustuvaa maksuvelvoitettaan, muun muassa viivyttelee sopimukseen perustuvan maksun suorittamisessa, myyjällä on muun muassa oikeus:
   1. kieltäytyä luovuttamasta ostajan tilaamia tuotteita ostajalle siihen saakka, kunnes ostaja on suorittanut kaikki maksuvelvollisuutensa. Myyjällä on oikeus toimia näin myös silloin, kun ostaja vakuuttaa suorittavansa maksun tai antaa eräpäivään mennessä suoritettavalle maksulle riittävät vakuudet; ja/tai
   2. antaa ostajalle lisäaikaa maksun suorittamiseen; ja/tai
   3. vaatia ostajalta viivästyskorkoa 0,5 % eräpäivän ylittäneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä kalenteripäivältä; ja/tai
   4. vähentää yksipuolisesti luottorajaa tai lopettaa luoton antaminen ilmoittamalla tästä viipymättä ostajalle mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa luottorajan alentamisesta tai luoton myöntämisen päättymisestä.
  6. Jos ostaja rikkoo sopimukseen perustuvaa maksuvelvoitettaan eikä noudata sitä myöskään myyjän ilmoittaman määräajan kuluessa, myyjällä on oikeus:
   1. aikaistaa yksipuolisesti eräpäivää ilmoittamalla tästä ostajalle etukäteen vähintään yksi (1) arkipäivä ennen uuden eräpäivän voimaantuloa; ja/ta
   2. vaatia ostajalta kaikkien lähetettyjen ja vielä maksamattomien laskujen maksamista viipymättä tai myyjän määrittelemään eräpäivään mennessä (laskun alkuperäisestä eräpäivästä riippumatta); ja/tai
   3. purkaa sopimus viipymättä ilmoittamalla tästä ostajalle vastaavalla kirjallisella ilmoituksella.
  7. Jos ostaja rikkoo sopimukseen perustuvaa maksuvelvoitettaan, myyjällä on sopimukseen ja lakiin perustuvien oikeuksien lisäksi oikeus vaatia kaikkien velan perintään liittyvien kulujen korvaamista.
 5. LUOTTORAJA
  1. Myyjällä on oikeus myydä ostajalle tuotteita luotolla merkitsemällä vastaava luottoraja myyntisopimukseen. Myyjällä on oikeus muuttaa luottorajaa yksipuolisesti. Myyjä määrittää luottorajan ostajan potentiaalisen liikevaihdon, toimitustiheyden, maksuehdon ja myyjän arvioimien ostajan rahoitusriskien ja muiden vastaavien seikkojen perusteella.
  2. Ostajalla on oikeus tilata myyjältä tuotteita vain silloin, kun tilattavien tuotteiden arvo yhdessä myyjän ostajalle lähettämien kaikkien laskujen kanssa (riippumatta siitä, onko eräpäivä saapunut vai ei) on pienempi kuin luottoraja tai vastaa luottorajaa.
  3. Kohdassa 4.5.4 määriteltyjen perusteiden lisäksi myyjä voi yksipuolisesti vähentää luottorajaa tai lopettaa luoton antamisen myös silloin, kun ostaja rikkoo mitä tahansa sopimukseen perustuvaa perusvelvollisuuttaan, ostajan potentiaalinen liikevaihto on myyjän arvion mukaan laskenut tai ostajan rahoitusriskit ovat myyjän arvion mukaan kasvaneet. Myyjä ilmoittaa tällaisesta luottorajan vähentämisestä ostajalle vähintään yksi (1) arkipäivä etukäteen ennen luottarajan vähentämisen voimaantuloa.
 6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN
  1. Sopimus tulee voimaan osapuolen allekirjoittaessa sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
  2. Sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolten kirjallisella sopimuksella, ellei sopimuksessa ole määritelty osapuolen oikeutta muuttaa sopimusta yksipuolisesti tai sovittu muulla tavoin tapahtuvasta sopimuksen muuttamisesta.
  3. Myyjällä on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja yksipuolisesti. Myyjä julkaisee päivitetyt yleiset ehdot verkkosivuillaan ja ilmoittaa ostajalle yleisten ehtojen muuttamisesta verkkosivujensa välityksellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Jos ostaja ei hyväksy päivitettyjä yleisiä ehtoja, ostajalla on oikeus purkaa sopimus ennen ehtojen voimaantuloa ilmoittamalla tästä myyjälle vastaavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) kalenteripäivää etukäteen. Oikeus purkaa sopimus raukeaa, jos ostaja ei ilmoita sopimuksen purkamisesta ennen päivitettyjen yleisten ehtojen voimaantuloa.
  4. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa ilman perustetta ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle vastaavalla ilmoituksella vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää etukäteen.
  5. Jos ostaja rikkoo mitä tahansa sopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan, eikä korjaa rikkomustaan myöskään myyjän ilmoittaman määräajan kuluessa, myyjällä on oikeus purkaa sopimus vastaavalla kirjallisella ilmoituksella ilman ennakkoilmoitusaikaa. Jos ostaja haetaan konkurssiin tai konkurssimenettely aloitetaan tai ostajan omaisuus takavarikoidaan joko osittain kokonaan, myyjällä on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti myyjälle vähintään yhtä (1) arkipäivää aikaisemmin.
  6. Sopimuksen purkaminen mistä tahansa sopimukseen tai lakiin perustuvasta syystä ei vaikuta jo käsiteltyjen tilausten sopimuksen mukaiseen maksamiseen. Sopimukseen perustuvat ja ennen purkamista muodostuneet oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa.
 7. ILMOITUKSET
  1. Osapuolet esittävät kaikki sopimukseen liittyvät ilmoitukset toisilleen käyttämällä myyntisopimuksessa määriteltyjä yhteystietoja tai kohdassa 8.3 esitettyjä yhteystietoja. Yllä mainittua ei sovelleta silloin, kun sopimuksessa on säädetty tietojen julkaisemista verkkosivuilla. Myyjä esittää kaikki sopimuksessa mainitut tai sopimukseen liittyvät ilmoitukset ostajalle yllä mainitulla tavalla, eikä myyjä ole velvollinen esittämään sopimuksessa mainittuja tai sopimukseen liittyviä ilmoituksia erikseen ostajan edustajille kaikissa toimipisteissä. Edeltävä lause ei koske tilausten vahvistamista.
  2. Jos sopimuksessa on määrätty kirjallisesta muodosta, ilmoituksen voi lähettää kirjattuna kirjeenä tai tavallisessa postissa, lähettipalvelulla, henkilökohtaisesti, faksilla tai sähköpostitse sähköistä allekirjoitusta vastaan. Muussa tapauksessa ilmoituksen voi lähettää ilman sähköistä allekirjoitusta joko sähköpostitse tai faksilla. Sopimuksen purkamiseen liittyviä ilmoituksia ei voi lähettää faksilla.
  3. Sopimuksen mukaisten osapuolten osoitteiden tai yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle.
 8. MUUT EHDOT
  1. Sopimuksesta johtuvat sellaiset erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan Harjun alioikeudessa.
  2. Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan ilmoittamatta sopimuksen sisältöä ja sopimuksen noudattamisen aikana toisesta puolesta saamiaan muita kuin julkisia tietoja kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Edellä esitettyä ei sovelleta osapuolen lakiin perustuvaan velvollisuuteen luovuttaa tietoja. Osapuoli sitoutuu varmistamaan, että myös hänen työntekijänsä, edustajansa ja muut osapuolen taloudelliseen toimintaan tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien noudattamiseen käyttämänsä henkilöt noudattavat tämän kohdan mukaisia velvollisuuksia.
  3. Sopimuksessa säädetyt myyjän oikeudet ja oikeussuojakeinot eivät ole lopullisia eivätkä sulje pois muiden lakiin perustuvien oikeuksien ja oikeussuojakeinojen käyttöä. Myyjä voi käyttää kaikkia sopimukseen perustuvia samanaikaisesti käytettäviä oikeussuojakeinoja joko yhdessä tai erikseen.
  4. Jos osapuolella on oikeus vaatia toiselta osapuolelta sopimuksessa säädetyn viivästyskoron maksamista, osapuoli voi esittää toiselle osapuolelle vastaavan ilmoituksen kolmen (3) kuukauden kuluessa päivästä, jona osapuoli sai tietää viivästyskorko-oikeuden muodostumisesta. Osapuoli, joka on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa tai korvaamaan vahingot tai kustannukset, sitoutuu sopimuksen perusteella maksamaan viivästyskoron tai korvaamaan vahingon tai kustannukset neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa toisen osapuolen vastaavasta vaatimuksesta.

Kuidas saame aidata?

Populaarsed otsingud:

Kuinka voimme auttaa?

Suositut haut: