23.12 - 27.12 on meie kauplus suletud. häid pühi!

Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika

09.11.2022

1. SISSEJUHATUS JA MÄRKSÕNAD

AS Vipex (edaspidi nimetatud „Vipex“), registrikood 10170170, asukoht Kriidi tn 10, Tallinn 11415 (edaspidi – ettevõte või meie või vastutav töötleja) hoolitseb teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 (edaspidi – Määrus) ja muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Avaldame meie veebilehel andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika (edaspidi – privaatsuspoliitika) selleks, et tagada teie õiglane ja läbipaistev teavitamine isikuandmete töötlemisest. Samuti on võimalik andmekaitsetingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda pöördudes meie klienditeenindusse või AS-i Vipex andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada, milliseid isikuandmeid me töötleme ning kuidas ja miks seda teeme. Lisaks kirjeldab see privaatsuspoliitika meie kohustusi ja vastutust andmete kaitsmisel.

Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kohalduvad kõigile isikuandmetele, mida vastutava töötlejana töötleme.

Ettevõte töötleb näiteks töötajate, ajutiste töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate, töö- ja ametikohale kandideerijate, tarnijate kontaktisikute, klientide ja külaliste ja muude koostööpartnerite isikuandmeid. Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kehtivad lisaks ülaltoodule samuti kõikide füüsilisest isikust subjektide suhtes, kes külastavad AS-i Vipex veebilehte www.vipex.ee või pöörduvad meie poole.

Selles Privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Vipex töötleb oma töötajate, klientide või ettevõttega muul moel koostööd tegevate inimeste isikuandmeid ning milliseid meetmeid me isikuandmete kaitsmiseks rakendame. Samuti kirjeldame milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja mis eesmärkidel neid töötleme. Siin on esitatud ka oluline teave teie isikuandmete kaitse, õiguste ja nende rakendamisviiside kohta. Lisaks anname teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja salvestame.

Palun lugege see Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi ning kui teil on küsimusi, pöörduge kindlasti esitatud kontaktandmetel meie poole. Kui Te ei nõustu käesolevate tingimustega, soovitame mitte kasutada Vipexi veebilehte ja teenuseid.

Pange tähele, et jätame endale õiguse seda Privaatsuspoliitikat tulevikus muuta. Teid teavitatakse kõigist muudatustest, kuid soovitame seda ka perioodiliselt ise üle vaadata.

Isikuandmed – on igasugused andmed ja teave, mis on seotud füüsilise isiku ehk inimesega ja mis võimaldavad selle inimese isikut tuvastada. Isik on tuvastatav, kui tema isikut saab andmete põhjal ebaproportsionaalse pingutuseta mõistlikus ulatuses tuvastada. Tuvastamise aluseks võib olla näiteks nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või füüsiline, füsioloogiline, geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne tunnus või selliste tunnuste kombinatsioon. Kui teie isikusamasus on teada või selle saab tuvastada otseselt või kaudselt, kasutades vastavaid andmeid (näiteks eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne).

Isikuandmete eriliigid – on isikuandmed, millest ilmneb inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine. Aga ka geneetilised andmed, inimese kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Isikuandmetega seotud rikkumine – on turberikkumine, mille tagajärg on edastatavate, talletatavate või muul viisil töödeldavate isikuandmete tahtmatu või ebaseaduslik hävimine, kaotsiminek, muutmine, lubamatu avaldamine või lubamatu juurdepääs neile andmetele.

Klient – on füüsiline isik, kellele ettevõte seoses oma majandustegevusega osutab teenuseid ja/või pakub kaupu.

Kolmas isik – on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja või volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Koostööpartner – füüsiline isik, kes on ettevõtte tarnija või muu juriidilisest isikust koostööpartneri töötaja/esindaja/kontaktisik.

Isikuandmete töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming, toimingute kogum või seotud operatsioon (sealhulgas valvekaameratega jälgimine või salvestamine, isikuandmete kogumine ja salvestamine, säilitamine, redigeerimine, muutmine, ligipääsu võimaldamine, päringute esitamine, edastamine, arhiveerimine jne). Töötlemine võib toimuda käsitsi või automatiseeritud süsteeme, näiteks IT-süsteeme, kasutades.

Ettevõte järgib isikuandmete töötlemisel järgmisi isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • vaid nii palju, kui see on vajalik kindlaksmääratud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse teie privaatsuse kaitse vajadust;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse, järgides õigusaktides sätestatud selgeid isikuandmete töötlemise nõudeid;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse vaid sellisel kujul, et teie isikusamasust oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik neil eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • Teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt ja seaduslikult ning eesmärkidel, mis on sätestatud enne teie isikuandmete kogumist;
 • Teie isikuandmete töötlemiseks kasutatakse vastavaid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid, et oleks tagatud isikuandmete turvalisus, kaasa arvatud kaitse andmete ilma loata või ebaseadusliku töötlemise eest ja andmete juhusliku kaotamise, hävitamise ja rikkumise eest.

Töövõtja – on füüsiline isik (st mitte ettevõte), kellega ettevõte on sõlminud töövõtulepingu (teenuse osutamise leping), siia kuuluvad ka ettevõtte juhtorganite liikmed.

Vastutav töötleja – on isik, kes otsustab, miks ja kuidas (st mis eesmärkidel ja viisidel) isikuandmeid töödeldakse. Kui isik otsustab ise tema valduses olevate isikuandmete töötlemise üle ja on nende eest vastutav, siis on ta vastutav töötleja.

Volitatud töötleja – on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Kui isikuandmed on isiku valduses või ta töötleb neid, kuid tal ei ole voli nende töötlemise üle otsustamiseks, st ta töötleb neid vastutava töötleja juhiseid järgides, siis on see isik volitatud töötleja. Volitatud töötlejaks võib olla nt teenuse osutaja (näiteks palgaarvestusteenuse osutaja).

2. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Töötajad ja töövõtjad

Ettevõte töötleb isikuandmeid oma töötajate, töö- ja ametikohtadele (nt juhatuse liikmed) kandideerijate ja töövõtjate kohta, samuti endiste töötajate ja endiste töövõtjate kohta.

Need isikuandmed hõlmavad järgmist:

 • isiklikud andmed, nagu nimi, sünniaeg, pangakonto andmed, lähisugulased, viisa-/passi-/ID kaardi andmed või vastava dokumendi koopia;
 • kontaktandmed, nagu aadress ja telefoninumber, e-posti aadress;
 • personalifaili andmed, muu hulgas: töösuhte tingimused, koolitusandmed, töötulemuste hindamised/hinnangud, edutamised, isiklikud arenguplaanid, käitumis- ja distsiplinaarandmed, töö asukoht, palgaandmed, pangakonto andmed ning maksukohustuslase number ja isikukood;
 • töösuhete ajaloo / kandideerimise andmed, näiteks hariduse ja varasemate töösuhete ajalugu;
 • pereliikmete andmed, näiteks laste sünniajad ja nimed (need on asjakohased näiteks juhul, kui inimene taotleb vanemapuhkust);
 • tööalase sooritusega seotud andmed, näiteks töötajate iga-aastane palga ülevaatamine;
 • isikuandmete eriliigid: meditsiinilised andmed, näiteks arstitõendid ja haiguslehed;

Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav, kuid hõlmab kõige sagedamini kogutavaid, kasutatavaid ja muul viisil töödeldavaid isikuandmeid.

Kliendid

Ettevõte töötleb ka oma klientide isikuandmeid. Need isikuandmed võivad hõlmata järgmist:

 • isiklikud andmed, nagu nimi, sünniaeg/isikukood;
 • kontaktandmed, näiteks aadress ja telefoninumber, e-posti aadress;
 • krediitkaardi andmed nagu kaardi number, kehtivusaeg, CVV.

Koostööpartnerid

Ettevõte töötleb oma koostööpartnerite isikuandmeid. Sellised isikuandmed võivad hõlmata järgmist:

 • isiklikud andmed, näiteks nimi, ametinimetus, ametikoht, tööalased identifitseerimisnumbrid, osakond, äriüksus (sh koolituse/kontrollimise jaoks kogutavad kontaktandmed);
 • kontaktandmed, näiteks meiliaadress, telefoninumbrid ja töö asukoht;

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Ettevõte töötleb isikuandmeid nendel eesmärkidel, milleks isikuandmed on kogutud.

Töötajate isikuandmeid töötleme näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • töölepinguseaduses ettevõttele sätestatud tööandja kohustuste täitmine;
 • palga ja hüvitiste haldamine;
 • personalitegevuste, soorituse ja talendi juhtimine;
 • siseauditid.

Klientide ja koostööpartnerite isikuandmeid töötleme näiteks järgmistel põhjustel:

 • kliendi/koostööpartneriga sõlmitud lepingu ettevalmistamine ja selle täitmine;

Isikuandmeid kasutatakse selleks, et saaksime sõlmida teiega lepingu ja seda täita. Lepingu täitmise eesmärgil on isikuandmete töötlemine vajalik Vipexi ja kliendi/koostööpartneri vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt poolte tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Vipexist kaupade ostmisel).

 • turundus ja avalikud suhted;
 • ettevõtte toodete ja teenuste täiustamine;
 • statistiline analüüs;
 • ettevõtte äristrateegia kujundamine;
 • ettevõtte või meie klientide ja töötajate suhtes ebaseadusliku ja/või kuritegeliku käitumise vältimine ja tuvastamine;
 • töötleme isikuandmeid kaupade tellimuste tegemiseks ja/või vastuvõtmiseks, haldamiseks ja täitmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksete töötlemiseks, kauba kohaletoimetamiseks, tagastuste vastuvõtmiseks, arvete väljastamiseks, suhtlemiseks tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, nende töötlemises ja seotud probleemide/päringute lahendamises jne.;
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 • kliendisuhete arendamine ja analüüs;
 • sisselogimine iseteenindusse (Lepingu täitmise eesmärgil);
 • toodete ja teenuste pakkumine;
 • otse- ja suhteturundus;
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine;
 • küsitluste läbi viimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • maksukohustuste täitmine (raamatupidamisdokumentide väljastamine ja haldamine).

Aeg-ajalt võime töödelda isikuandmeid ka muudel põhjustel.

 • esindatuse ja tuntuse suurendamine avalikus ruumis (kommunikatsioon sotsiaalvõrgustikes);
 • isikute ja vara kaitse;
 • õigusnõuete menetlemine;
 • taotluste, kaebuste, nõudmiste haldamine (päringute menetlemine);
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Vipex lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

Ettevõte püüab tagada inimeste teavitamise nende isikuandmete töötlemise eesmärkidest isikuandmete saamise ajal. Kui see pole võimalik või mõistlik, siis üritame inimesi teavitada esimesel võimalusel pärast isikuandmete saamist või muul viisil töötlemist.

4. ANDMEKAITSEITNGIMUSTE ULATUS

Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kohalduvad kõigile isikuandmetele, mida vastutava töötlejana töötleme.

Ettevõte töötleb näiteks töötajate, ajutiste töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate, töö- ja ametikohale kandideerijate, tarnijate kontaktisikute, klientide ja külaliste ja muude koostööpartnerite isikuandmeid. Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kohalduvad lisaks ülaltoodule samuti kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad AS-i Vipex veebilehte www.vipex.ee või pöörduvad meie poole.

Vipexisse tööle kandideerides töödeldakse kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Kandideerija kohta võidakse saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võetakse ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta.

Ettevõte ei teosta teie isikuandmete profileerimist, mille alusel võetakse vastu automaatsed otsused ja mis võiksid tekitada teile juriidilisi tagajärgi või osutada teile suurt mõju.

Privaatsuspoliitika ei kohaldu ühegi kolmanda osapoole programmi, teenuse, veebilehe kohta, isegi kui sa pääsed neile ligi www.vipex.ee veebilehe kaudu. Privaatsuspoliitikat ei kohaldata isikuandmete suhtes, mida on esitatud kolmandatele isikutele. Kui käesolevat Privaatsuspoliitikat ei kohaldata, tuleks kindlasti enne oma isikuandmete esitamist tutvuda kohaldatava privaatsuspoliitikaga ja sellega seotud tingimustega, mis on avaldatud asjakohasel veebilehel, rakenduses ja/või mis on kohaldatavad seoses mõne muu teenusega, mida te kasutate.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Vipex kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Vipexile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Vipexi ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Vipexist kaupade ostmisel).

Kui ostate meilt kaupu juriidilisele isikule juriidilise isiku esindajana, sõlmitakse teie ja Ettevõtte vahel leping konkreetsete kauba ostmiseks, seetõttu töötleme me teie kui juriidilise isiku esindaja isikuandmeid vastavalt määruse artikkel 6 lg 1 p f), st isikuandmete töötlemine on vajalik, et oleks tagatud Ettevõtte seaduslikud huvid juriidilise isikuga lepingu sõlmimisel ja täitmisel.

Juriidilise isiku töötajate, kes teevad tehinguid juriidilise isiku nimel, isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil, juhindudes määruse artikkel 6 lg 1 p b), st isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui on täidetud Ettevõttega sõlmitud ostu-müügi leping, peame järgima õigusaktidega meile pandud kohustusi ja säilitama seda lepingut ja/või seda kinnitavaid tõendeid, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, järgides määruse artikkel 6 lg 1 p c), st isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (mis on sätestatud riiklikes õigusaktides).

 • Seaduse alusel ehk Vipex töötleb isikuandmeid Vipexile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt tellitud kauba üleandmisel isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).

Kui teile on müüdud kaupu, osutatud teenuseid ja/või on saadud makse osutatud teenuste eest, peame järgima õigusaktidega meile sätestatud kohustusi koostada nõuetekohaselt Ettevõtte raamatupidamine ja säilitada raamatupidamisdokumente, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, järgides määruse artikkel 6 lg 1 p c), st isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (mis on sätestatud riiklikes õigusaktides).

 • Õigustatud huvi ehk Vipex töötleb isikuandmeid õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine). Õigustatud huvi alusel töötleb Vipex isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Inimestel on andmekaitseseaduse alusel oma isikuandmetega seonduvalt teatud õigused.

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.

Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

Õigus töötlemise piiramisele –  teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb inimese nõusolekul või ettevõttega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on inimesel õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on tal õigus nõuda, et ettevõte edastaks andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Andmesubjektil on võimalik oma õigusi teostada, esitades ettevõttele isiklikult (ettevõtte töötajale) kirjaliku taotluse posti teel, esindaja kaudu, või elektrooniliste sidevahendite kaudu e-posti teel info@vipex.ee, kirjalikult aadressil Kriidi tn 10, Tallinn 11415.

Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, palume, et teie elektrooniliselt esitatud taotlus oleks digitaalselt allkirjastatud.

Esitades taotluse, on andmesubjekt kohustatud kinnitama oma isikusamasuse ühel alljärgnevatest viisidest:

 • esitades taotluse ettevõtte töötajale, esitades samas ka kehtiva isikusamasust kinnitava dokumendi;
 • esitades taotluse posti teel või kulleri kaudu, lisades ka kehtiva isikusamasust kinnitava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktides sätestatud korras;
 • esitades taotluse elektrooniliselt, kinnitades selle elektrooniliste sidevahendite kaudu, mis võimaldavad isikut identifitseerida (nt mobiil-ID, digiallkirjaga jne).

Vipexil on õigus teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Vipexil on õigus jätta teie taotlus rahuldamata, kui isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Vipexil on õigus keelduda isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Vipexil ei ole võimalik teie taotlust rahuldada, teatab Vipex viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

Saanud teie taotluse andmesubjekti õiguste ellu viimise kohta, esitame viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise saamise päevast teile vastuse. Seda perioodi võib vajadusel pikendada veel üheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu. Sellisest pikendamisest teavitatakse teid eraldi ühe kuu jooksul. Teave esitatakse teile tasuta. Kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt alusetud või ebaproportsionaalsed, seda eelkõige nende korduva sisu tõttu, on meil õigus nõuda põhjendatud tasu (st paluda hüvitada halduskulud) või keelduda andmesubjekti taotluse alusel meetmeid rakendamast.

Vastus esitatakse teie taotluses palutud viisil. Kui taotluses ei ole esitatud viisi vastuse saamiseks, edastatakse vastus teile samal viisil, nagu oli esitatud teie taotlus.

Vastutate esitatud isikuandmete õigsuse, täpsuse ja põhjalikkuse eest. Seetõttu, kui muutuvad teie isikuandmed (mis on vajalikud ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks), on teil kohustus viivitamata muutunud isikuandmetest teavitada ettevõtet.

Esitades oma isikuandmed, võtate kogu vastutuse oma isikuandmete esitamise õigsuse eest ja vastutate meie ja/või kolmandate isikute kahjude eest, mis võivad tekkida seoses selliste isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega.

Kaebuste esitamine

Lisaks õigusele salvestistega tutvuda on isikul õigus kasutada ka kõiki muid andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679.

Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

Juhul, kui Te leiate, et Vipex rikub isikuandmete töötlemisel teie õiguseid, on teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

7. ISIKUANDMED MIDA TÖÖTLEME

Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult siis, kui need on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse. Võttes arvesse Ettevõtte teenuseid, funktsioone ja muid teile pakutavaid kommunikatsioonikanaleid, võime töödelda järgnevaid isikuandmeid:

Andmete kategooriaIsikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakseKust isikuandmed pärinevad
KontaktandmedIdentifitseerimise andmed: Sinu nimi, perekonnanimi. Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress.Saadud Sinult, kui esitad Vipex.ee kaudu tellimuse ja selle täitmiseks vajalikud andmed, lood isikliku Vipex.ee konto ja esitad konto kaudu oma andmed, võtad meiega ühendust päringuga, järelepärimisega, kaebusega jne. Kandideerid meile tööle. Võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia kaudu.
Sotsiaalsed tegevusedKommunikatsioon, fotod, teated, üritustel osalemine, hindamised.Otse teilt (sotsiaalvõrgu kontol), kui suhtlete meiega (kasutades sotsiaalvõrgustikes olevaid tööriistu, nt „Messenger“ ja/või külastate meie hallatavaid sotsiaalkontosid ja/või Veebilehte.
Registreerimine, sisselogimine ja konto tehnilised ja haldusandmedRegistreerimis- ja sisselogimisandmed: e-posti aadress ja parool, mida hoiame turvaliselt krüptituna ja mida pole võimalik näha, Facebooki ID, kui loote ühenduse oma Facebooki konto kaudu. Tehnilised/haldusandmed, mis on vajalikud konto toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks: kasutajatunnus, konto staatus (aktiivne, blokeeritud jne), IP-aadress, konto sisselogimised ja kontoga seotud toimingud. Muu info: märge selle kohta, et olete tutvunud Vipex.ee kasutustingimuste ja/või Privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg.Saadud Sinult, kui registreerid Vipex.ee ’s ja lood oma konto. Luuakse või salvestatakse automaatselt (sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui registreerid, logid sisse või kasutad kontot (nt tehnilised andmed).
OstuandmedSinu tellimuse üksikasjad: tellitud kaubad, nende kogus, hinnad, antud allahindlused, kasutatud kupongid, tellimuse esitamise kuupäev ja kellaaeg; Arveldusteave: makseviis, kuupäev ja kellaaeg, makse üksikasjad (sealhulgas, kuid mitte ainult, pangakonto number). Tarneteave: tarneviis ja/või tarneaadress, kaubasaaja põhiandmed, kui oled kaubasaajaks märkinud kolmanda isiku. Teave tellimuse oleku ja tellimuse käigu kohta: kas tellimus on valmis, lähetatud, tarnitud, teave kauba ja raha tagastamise kohta jne. Sideandmed: teave suhtluse ja Sinuga suhtlemise kohta tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, muu suhtluse sisu. Muu info: märge selle kohta, et oled tutvunud Vipex.ee kasutustingimuste ja/või Privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg. Kui sooritad ostu registreeritud kliendina, on ostuandmed seotud muude Sinu isiklikule kontole salvestatud andmetega.Saadud Sinult, kui esitad Vipex.ee kaudu tellimuse, sooritad tellimuse makse, võtad meiega ühendust (või võtame Sinuga ühendust) tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustega, kui taotlete kauba tagastamist jne. See on loodud tellimuse täitmise käigus või saadud müüjatelt, kelle kaupu Sa ostad, ja/või partneritelt, kes aitavad meid tellimuste täitmisel (nt teave selle kohta, et tellimus on tasutud, lähetatud, tarnitud jne). Kogume küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil siis kui selline teave on vajalik müügilepingu sõlmimiseks, tellimuse vastuvõtmiseks ja selle töötlemiseks (näiteks küpsiseid kasutatakse selle registreerimiseks, et oled müügireegleid ja/või Privaatsuspoliitikat lugenud).
Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni koht.Nõusolekud ja suhtlusvõimalused: Sinu nõusolek turundus- ja/või muude teadete, teabe tellimise ja/või teadetest loobumise kohta. Sinu valikud küpsiste kohta.Sinult saaduna (ja salvestatud automatiseeritud viisil, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), märgid oma vastavad nõusolekud ja/või valikud, tellid või keeldud asjakohastest teadetest ja/või teenustest.
Andmed Sinu sirvimise kohta Vipex.ee veebilehel.Andmete sirvimine: vaadatud veebilehed, vaadatud kaubad, vaadatud kuupäev ja kellaaeg, sirvimisaeg, ostukorvi lisatud kaubad ja/või soovide loend, üleslaadimise kuupäev ja kellaaeg, bänneriklõpsud, muud klikid ja huvi sisu vastu, teave, millest kasutajad lehele pääsevad, sealhulgas, kuid mitte ainult, sidusettevõtete reklaamide (ing. k. Affiliate) statistika. Tehnilised andmed: IP-aadress, seansi ID, kasutatud brauser, seadme tüüp, eraldusvõime.Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil Vipex.ee veebilehte sirvides. Loodud Sinu sirvimisandmete põhjal (nt sirvimise statistika).
Muud andmed, mis tekivad, kui kasutate asjakohaseid Vipex.ee  teenuseidAndmed, mis tekivad teatud Vipex.ee teenuste või funktsioonide kasutamisel: näiteks kui salvestate kaupu soovide loendisse, valite ja salvestate linna (lähimate väljastuspunktide nägemiseks), salvestate veebilehe keele valiku. Kui teed neid toiminguid registreeritud kliendina, on andmed seotud Sinu muude andmetega kui registreeritud klient.Sinult saadud (ja salvestatud automaatsete vahenditega, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui kasutate asjakohast Vipex.ee teenust või funktsiooni.
Infoleht ja muud sõnumite ülevaatuse andmedTeave selle kohta, et sõnum on edukalt edastatud, teave sõnumi avamise ning avamise kuupäeva ja kellaaja kohta, klõpsamine sõnumis toodud linkidel, teave e-kirja kohta. Kirja edastamine (ilma adressaati fikseerimata), teave sõnumite tagasilükkamise kohta (sõnumite vastav tüüp).Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil, kui saate uudiskirju ja muid sõnumeid.
Sinuga suhtlemise üksikasjadKui võtad meiega ühendust abi saamiseks, esitad meile küsimusi, annad meile tagasisidet, esitad kaebusi jms, me töötleme meiega suhtlemiseks kasutatavaid dokumente ja koopiaid, Sinu esitatud dokumente ja andmeid, samuti meie kogutud andmeid, olenevalt millal ja millises ulatuses on need Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks vajalikud.Saadud Sinult, kui pöördute meie poole taotluse, tagasiside, kaebuse või muu järelepärimisega. Kogume andmeid Sinu kohta, mis meil on juba seaduslikult kättesaadavaks tehtud, ja/või hangime need kolmandatelt osapooltelt (nt. riigiasutused jms), kui see on vajalik Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks.
VideosalvestusVideosalvestisele jäänud isikuandmed.Kui külastad Vipexi salongi.

Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Vipex ainult juhul, kui teiega on Vipexi poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole. Vipex töötleb teie isikuandmeid ainult juhul, kui te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SÄILITAMISE TÄHTAJAD

Vipex säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni selliste isikuandmete säilitamist peetakse vajalikuks eesmärkidel, milleks neid isikuandmeid koguti. Isikuandmeid säilitatakse asjakohaste seaduste ja ettevõtte põhimõtete kohaselt.

Ettevõte töötleb teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige teie poolt Ettevõtte ja veebilehe www.vipex.ee külastamisel. Vipex töötleb isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Vipexi ja andmesubjekti vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni andmesubjekti poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • kui kaua on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid;
 • kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto, siis säilitame isikuandmeid terve konto aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks;
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;
 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.

Isikuandmete töötlemise tähtajad on:

 • töölepingu kirjalikke dokumente säilitame töölepingu seaduse nõuete kohaselt 10 aastat töölepingu lõppemisest;
 • tööle kandideerimisel valituks osutunud kandidaadi andmeid säilitatakse vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni kuus kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija soovil ja nõusolekul võib Vipex säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi;
 • e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest;
 • töötleme teiega sõlmitud lepingut ja/või tellimusi koos seda kinnitavate tõenditega (sealhulgas teie poolt edastatud isikuandmeid) kogu lepingu kehtivusaja ja säilitame: kuni 5 aastat alates lepingu kehtivuse lõppemisest. Andmed klientide kohta, kes ei ole täitnud oma rahalisi ja/või varalisi kohustusi või on tekitanud Ettevõttele kahju, säilitatakse veel 5 aastat;
 • Vipexi videosalvestised – 72 tundi, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast;
 • klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Vipexi poolt lõpliku vastuse edastamisest;
 • õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

9. ISIKUANDMETE AVALDAMINE JA EDASTAMINE

Ettevõte võib aeg-ajalt isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada või neil ettevõttes töödeldavatele isikuandmetele juurde pääseda (näiteks kui õiguskaitseasutus või Andmekaitse Inspektsioon esitab kehtiva nõude isikuandmetele juurdepääsemiseks).

Ettevõte võib jagada isikuandmeid:

 • teiste osapooltega, sh äripartnerid, tarnijad ja töövõtjad;
 • kui ettevõttel on seaduslik kohustus isikuandmeid avaldada (see hõlmab teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste vältimiseks);
 • kui ettevõte sõlmib muude osapooltega lepinguid isikuandmete töötlemiseks ettevõtte nimel, tagab ta sobivate lepinguliste kaitsemeetmete olemasolu isikuandmete kaitsmiseks, kasutades muuhulgas andmekaitse standardklausleid, mis on välja töötatud ettevõtte nimel andmeid töötlevate isikutega sõlmitavatesse lepingutesse lisamiseks.

Ettevõte avaldab isikuandmeid või annab neile juurdepääsu järgmiste isikute kategooriatele allpool selgitatud eesmärkidel:

 • sideteenuste osutajad – töötajate kõne- ja andmesideteenuste korraldamiseks;
 • tarkvara arendajad – tarkvara arendamiseks;
 • turvateenuste pakkujad – turvalise töökeskkonna tagamiseks ja turvanõuete täitmiseks;
 • palgaarvestuse teenuse osutajad – töötajate palgaarvestuse pidamiseks;
 • töötervishoiuteenuse osutajad – töötajate töötervishoiu korraldamiseks;
 • värbamisagentuurid – uute töötajate/töövõtjate leidmiseks;
 • turundusettevõtted – ettevõtte poolt nimetatud klientidele otseturunduse tegemiseks;
 • kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad – ettevõtte töötajate reisi-, õnnetusjuhtumi-, vms sellise kindlustuse tegemiseks.

Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Vipexilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Vipexil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Vipex AS isikuandmete volitatud töötlejad.

10. OTSETURUNDUS JA RAHULOLU-UURINGUD

Vipex võib teie nõusoleku alusel kasutada teie poolt edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam Vipexi otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda pöördudes Vipexi klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

11. VALVEKAAMERAD JA VIDEOSALVESTUSED

Kasutame AS-is Vipex valvekaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Vipex.

Valvekaamerate kasutamisel AS-is Vipex on tähtsad kolm märksõna – eesmärgipärasus, informeeritus ja inimese suhtes minimaalne riive. Kaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad ladude sissepääsud, üldkasutatavad alad ja parkla. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Videokaamerate kasutamise põhitingimused on:

 • kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi;
 • jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta;
 • salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele;
 • juurdepääs jälgimissüsteemile on IT juhil/administraatoril ja ettevõtte juhatuse liikmel;
 • salvestisi säilitatakse 72 tundi, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni;
 • jälgimise liik – võimalik jälgida reaalajas, salvestamise ja järele vaatamise võimalusega.

Kogutavad andmed on kaitstud, salvestised asuvad serveris, kuhu on juurepääs vaid ettevõtte IT juhil ja juhatuse esimehel personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.

Selleks, et hästi täita töötajate informeerimise kohustust ning tagada, et töötajal oleks võimalik saada aru, mis tingimustel teda jälgitakse, oleme vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni soovitusele koostanud jälgimisseadmete kasutamise lühikirjelduse:

 • valvekaamerate kasutamise eesmärk AS-is Vipex on isikute ja vara kaitse, ohutuse ja sisekorraeeskirjade järgmise tagamine;
 • valvekaamerate salvestisi ei kasuta töökohustuste ja/või ohutustehnika rikkumiste esmaseks menetlemiseks;
 • jälgitav ala on piiratud ettevõttele kuuluva territooriumi ja hoonetega;
 • salvestamine toimub ainult liikumise tuvastamisel;
 • reaalajas pidevat jälgimist ei toimu, selleks ei ole palgatud ka vastutavat töötajat;
 • valvekaamerate salvestused kustuvad automaatselt 72 tunni möödudes;
 • privaatsete alade jälgimist ei teostata. Valvekaameraid ei ole paigaldatud ruumidesse mis ei ole mõeldud töötajate poolt tööülesannete täitmiseks, vaid töötajatele eraviisiliseks käsutamiseks – näiteks tualett- ja duširuumid, riietusruumid, töötajate puhkeala;
 • samuti ei ole paigaldatud valvekaameraid ettevõtte büroos asuvatesse tööruumidesse ja kabinettidesse.

Valvekaamerate võimaliku andmelekke korral töötame koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja õiguskaitseasutustega välja meetmed lekke peatamiseks ja koheseks likvideerimiseks.

Videovalvesüsteemi poolt salvestatud andmeid ei töödelda va juhul kui andmete kohta on tehtud õiguslikul alusel põhjendatud huvist lähtuv päring.

Videovalvesüsteemi haldamise ja toimimise eest vastutab AS Vipex (registri nr 10170170) Aadress: Kriidi tn 10, Tallinn 11415 Eesti Vabariik. E-posti aadress info@vipex.ee telefon +372 6201000.

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise eest ettevõttes on vastutav AS Vipex juhatuse esimees Ivo Kollo (e-kirja aadress: ivo.kollo@vipex.ee, mobiiltelefon +3725017177), kes jagab täpsemat infot isikuandmete töötlemise kohta ning võimaldab soovijatel näha enda isikuandmetega seotud salvestist.

Lisaks õigusele salvestistega tutvuda on isikul õigus kasutada ka kõiki muid andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679. Andmesubjekti õigused on kirjeldatud ka AS Vipex privaatsuspoliitika punktis 14 („Teie õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega“). Ja andmete kogumise aluseks olevate õiguslike analüüsidega.

Kaamerate kasutamise õigusliku aluse õigustatud huvi analüüsi on tutvustatud ja see on tutvumiseks kättesaadavaks tehtud ettevõtte töötajatele eraldi dokumendina töötajate puhkeruumis. Muude andmesubjektide huvi korral kaamerate kasutamise õigusliku aluse õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume pöörduda andmekaitse ja isikuandmete töötlemise eest ettevõttes vastutava AS-i Vipex juhatuse esimehe Ivo Kollo poole (e-kirja aadress: ivo.kollo@vipex.ee, mobiiltelefon +3725017177).

Lisainfo:

Oluline on teada, et kõigil on õigus teada saada tema isikuandmetega tehtavatest kõikidest toimingutest ettevõttes. Samuti on kõigil õigus saada enda käsutusse mõistliku aja jooksul vastav teave oma isikuandmetega seonduva kontrollimiseks ja nendega tutvumiseks.

Videosalvestiste puhul tuleb andmete väljastamise taotluse tegemisel arvesse võtta, et ettevõte ei säilita salvestusi kauem kui 72 tundi, misjärel need kustuvad automaatselt.

Kõigil on õigus esitada vastuväiteid valvekaamerate kasutamise osas.

Juhul kui vastutava isiku selgitused ei ole asjakohased, arusaadavad, piisavad või kui tekib kahtlus isikuandmete töötlemise rikkumise osas, siis on loodud võimalus õiguskindluse saamiseks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ( www.aki.ee ) poole telefonil 627 4135 või kirjalikult info@aki.ee Täpsemad kontaktid on leitavad Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Isikuandmete kaitse seaduse § 14 punkt 2 kohaselt peab isikuandmete kogumine olema eesmärgipärane. AS Vipex tööandjana hindab kõrgelt ning austab ja kaitseb kõikide andmesubjektide privaatust, millest lähtuvalt on valvekaamerate süsteem üles ehitatud nii, et see riivaks võimalikult vähe nii ettevõtte töötajate kui teiste andmesubjektide õigust privaatsusele ning et nad reeglina pigem ei satuks või satuksid minimaalselt valvekaamerate vaatevälja.

Viited võimalikele rikkumisele, kvaliteedikontrolli vajadusele, vaidluste puhuks tõendite tagamine ei ole teatavasti piisavad õigustused jälgimissüsteemi rakendamiseks. Samuti distantsilt töötaja jälgimine tema töö kvaliteedi ja hulga kontrollimise eesmärgil ei ole lubatud. Meie ettevõttes on sellised tegevused rangelt keelatud!

Milliseid teie isikuandmeid me töötleme kasutades valvekaameraid ja kaua me neid säilitame?

Meie ettevõte ei kasuta audioseadmeid. Valvekaamerad vaid salvestavad ilma audio (heli) funktsioonita ja säilitavad salvestatut 72 tundi, misjärel salvestis kustutatakse täielikult automaatselt.

Kellele võime edastada teie isikuandmeid?

Andmeid võib esitada pädevatele asutustele ja/või õiguskaitseasutustele (näiteks kohtutele, politseile või teistele järelevalveasutustele); juriidiliste ja/või inkassoteenuste osutajatele; kindlustusettevõtetele jne. Kuid teie andmeid edastatakse ainult siis, kui neid nõutakse kehtivate õigusaktide alusel ja vaid õigusaktides sätestatud korras, et tagada meie õigused, meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus, esitada, täita ja/või kaitsta juriidilisi nõudeid.

Märgime, et teie isikuandmeid edastatakse ainult neile kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete nõuetekohase töötlemise ja kaitse. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Millistel seadusliku töötlemise tingimustel töötleme teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töötleme vastavalt määruse artikkel 6 1p lg f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.

12. ANDMETE KOGUMINE OLULISTE TEADETE KOHTA

Neil juhtudel, kui saadame andmesubjektidele olulisi sõnumeid, st teavet, mis on seotud meievahelise lepinguga (nt lepingutingimuste muutmine, täiendamine; teenuse ja/või kauba hinna muutmine jne) ja/või kaebuste / pretensioonide / nõuete või samalaadsete päringute käsitlemisega seotud teatisi (nt vastused teie pretensioonidele, kaebustele, kirjavahetus vaidluse lahendamisel jms), on meil õigustatud huvi veenduda, et andmesubjekti on teavitatud viimastest muudatustest Lepingu üldtingimustes ning koguda tõendeid selle kohta, et seda tüüpi teade on andmesubjektile edastatud ja tema poolt läbi loetud (avatud). Seetõttu jälgime seda tüüpi sõnumite saatmisel täiendavalt seda sõnumit, st kogume statistilist teavet edastatud sõnumite kohta (näiteks sõnumi nimetus, teate edastamise fakt ja kuupäev, sõnumi avamise (lugemise) fakt ja kuupäev, sõnumis oleva lingi avamise fakt ja kuupäev jne).

Nimetatud isikuandmete (teate statistilise teabe) kogumine toimub lepingu nõuetekohase täitmise ja/või kaebuste menetlemise eesmärgil ja juhindudes määruse artikkel 6 lg 1 p f), st isikuandmete töötlemine on vajalik, et oleks tagatud ettevõtte seaduslikud huvid kaitsta oma varalisi huve. Neid andmeid säilitatakse kogu lepingu täitmise ja/või kaebuse / päringu nõude menetlemise perioodi jooksul ja 5 aastat arvestades teate edastamise päevast.

13. KOMMUNIKATSIOON SOTSIAALVÕRGUSTIKES

Selleks, et saaksime nõuetekohaselt esindada ettevõtet ja suurendada meie tuntust avalikus ruumis, haldab ettevõte alljärgnevaid sotsiaalvõrgukontosid:

@vipex25, aadressil: https://www.facebook.com/vipex25

@vipexas, aadressil: https://www.instagram.com/vipexas/

https://www.linkedin.com/company/vipex-as

Kellele võime edastada teie isikuandmeid?

Selleks, et saaksime tagada ettevõtte nõuetekohase esindamise avalikus ruumis ja pidevalt teiega suhelda, võime teie andmeid edastada kaasatud andmete töötlejatele (näiteks reklaamiagentuuridele, konsultantidele jne).

Andmeid võib esitada ka pädevatele asutustele ja/või õiguskaitseasutustele (näiteks kohtutele, politseile või teistele järelevalveasutustele), juriidiliste teenuste osutajatele jne. Kuid teie andmeid edastatakse ainult siis, kui neid nõutakse kehtivate õigusaktide alusel ja vaid õigusaktides sätestatud korras, et tagada meie õigused, meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus, esitada, täita ja/või kaitsta juriidilisi nõudeid.

Märgime, et teie isikuandmeid edastatakse ainult neile kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete nõuetekohase töötlemise ja kaitse. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et sotsiaalvõrgustikes edastatud isikuandmeid töödeldakse koos sotsiaalvõrgustiku halduriga (nt Facebookis ja/või Instagramis), seetõttu selleks, et laiemalt tutvuda isikuandmete töötlemisega sotsiaalvõrgustikes, pakume võimalust tutvuda ka sotsiaalvõrguhalduri privaatsuspoliitikaga.

Millistel eesmärkidel kasutame ja töötleme teie isikuandmeid?

Suheldes meiega ja/või külastades meie hallatavat kontot ja meie veebilehte, annate oma nõusoleku, et me saaksime tutvuda teie esitatud kommunikatsiooniga ja vastata sellele, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, juhindudes määruse artikkel 6 lõige 1 punktist a), st andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid?

Teie esitatud isikuandmeid töötleme me nii kaua, kuni te võtate nõusoleku tagasi (st kustutate isikuandmed kontolt), kuid mitte kauem kui Ettevõtte konto kustutamiseni. Anname teada, et isikuandmeid töötleme vaid sotsiaalvõrgu halduri platvormil, seetõttu määratakse täpsed töötlemise eesmärgid ja tingimused kindlaks platvormi vastutava töötleja poolt.

Keelatud kommunikatsiooni korral (nt laim, Ettevõtte reputatsiooni halvustamine jne) võime seda kommunikatsiooni säilitada kui tõestust vastava perioodi vältel, et kaitsta oma kahjustatud õigusi või õigustatud huve (st kogu mittekohtuliku, kohtueelse või kohtuvaidluse perioodi vältel).

14. TURVE JA TURBEMEETMED

Ettevõttes on kehtestatud füüsilised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Vipex kasutab isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Ettevõtte kasutab näiteks järgmisi füüsilisi andmeturbe meetmeid:

 • isikuandmeid sisaldavaid paberkandjal dokumente hoitakse lukustatud kappides ja ruumides, millele on ligipääs vaid juhatuse liikmel või teda asendaval töötajal oma tööülesannete täitmiseks;
 • andmete töötlemise ruumid ja IT-süsteemid on piisavalt kaitstud tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ja voolukatkestuste eest.

Töödeldes teie isikuandmeid, rakendame asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi isikuandmete kaitsemeetmeid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avaldamise, hävitamise, muutmise või ka muu ebaseadusliku tegevuse eest. Need vahendid valitakse, võttes arvesse riski, mis võib tekkida teie kui andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

Tehniliste turbemeetmetena on ettevõttes kasutusel näiteks:

 • videovalve;
 • kõik tööarvutid on töötaja lahkumisel parooliga ekraanisäästjaga kaitstud;
 • on tagatud, et IT-süsteem ei võimalda uusi sisenemiskatseid ja lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab teatud piiri;
 • on tagatud, et eriti ohustatud süsteemid (nt sülearvutid, nutitelefonid) on piisavalt hästi kaitstud (kasutades näiteks krüpteerimist või muid viise).

Tagame range ligipääsu kontrolli töödeldavatele isikuandmetele, võimaldades seda vaid nendele töötajatele, kellele isikuandmed on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks, ja jälgime, kuidas nad kasutavad antud ligipääsu. Ligipääs isikuandmetele tagatakse, kasutades vastava tasemega salasõnu ja sõlmides konfidentsiaalsuse kokkuleppeid isikutega, kellel on ligipääs teie isikuandmetele.

Kõik ettevõtte töötajad, kellel on ligipääs teie isikuandmetele, on tutvunud isikuandmete kaitse nõuetega ja on kohustatud tagama töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Organisatsiooniliste turbeneetmetena kasutame:

 • juurdepääsud olulistele IT süsteemidele ja ruumidele on reguleeritud;
 • kõigile IT süsteemide kasutajatele on määratud rollid ja profiilid;
 • on kindlaks määratud, millistele andmetele millised kasutajad ligi pääseda tohivad ning ligipääsuõigused vastavad töötaja tööülesannetest tulenevatele vajadustele;
 • on tagatud, et ligipääsuõigused tühistatakse töötaja lahkumisel ettevõttest;
 • on tagatud, et avalikult kasutatavatest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, mida kasutatakse isikuandmete töötlemiseks;
 • ruumid, kus asuvad IT-süsteemile ligipääsu võimaldavad arvutid ja ruumid, kus hoitakse isikuandmeid sisaldavaid dokumente, on kontrolli/valve all ka peale tööaja lõppu.

15. KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.vipex.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

16. ISIKUSTAMATA ANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe www.vipex.ee külastamisel võib Vipex koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Vipex töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

17. VASTUTUSALAD

Ettevõte vastutab isikuandmete töötlemise eest. Üldine vastutus privaatsuspoliitika järgimise eest ettevõttes lasub ettevõtte juhtkonnal, kes määrab peamise kontakti seoses ettevõtte töötajate ja töövõtjate isikuandmete töötlemise, klientide ja koostööpartnerite isikuandmete töötlemise ja ettevõttes töödeldavate isikuandmete turvalisusega.

Kõigil ettevõtte töötajatel, kes puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega on kohustus järgida kõige ajakohasemat avaldatud versiooni sellest privaatsuspoliitikast. Kõikide küsimuste puhul tuleb ühendust võtta andmekaitse ja isikuandmete töötlemise eest ettevõttes vastutava AS Vipex juhatuse esimehe Ivo Kollo´ga (e-kirja aadress: ivo.kollo@vipex.ee, mobiiltelefon +3725017177).

18. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Vipexil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Vipexi veebilehel www.vipex.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Vipexi salongis asuvasse klienditeenindusse või Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee.

Kuidas saame aidata?

Populaarsed otsingud: