23.12 - 27.12 on meie kauplus suletud. häid pühi!

Privaatsuspoliitika

Viimase muudatuse kuupäev: 25.05.2018

Meie klientide isikuandmete kaitse on Vipex AS-le oluline prioriteet. Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Vipex AS isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress jpm.

AS Vipex on 1990. aastal asutatud rahvusvaheliselt tegutsev tootmis- ja kaubandusettevõte. Oleme ühed juhtivad kõrgekvaliteediliste ehitus- ja siseviimistlusmaterjalide, looduskivitoodete, vannitoamööbli, sanitaartehnika ning kodu- ja laiatarbekaupade tootjaid/turustajaid meie regioonis.

Vipex AS töötleb isikuandmeid, et pakkuda klientidele oma tooteid.

1. KELLE ANDMEID ME TÖÖTLEME? 

Vipex AS töötleb oma klientide- ja hankijate kontaktisikute isikuandmeid. Lisaks töötleb Vipex AS ka tööle kandideerijate isikuandmeid.

2. VASTUTAV TÖÖTLEJA 
Vipex AS on isikuandmete vastutav töötleja, Vipex AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.1. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus 

Klientide ja hankijate esindajate ja kontaktiskute andmeid töötleme me selleks, et pakkuda klientidele oma tooteid, sellisel eesmärgil andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Vipex AS õigustatud huvi ning hankija või kliendi vaheline leping.

Tööle kandideerijate isikuandmeid töötleme me selleks, et hinnata kandidaadi kompetentse ning teha kindlaks, kas ta sobib Vipex AS töötajaks. Kui andmeid töödeldakse sel eesmärgil, on töötlemise õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast kas Vipex AS õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek.

2.2. Kuidas me andmeid kogume? 

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt, st klientide esindajatelt, meie tooteid kasutavatelt klientide töötajatelt, tööle kandideerijatelt jt.

2.3. Töödeldavate isikuandmete liigid 

Vipex AS võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • kontaktandmed, sealhulgas nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • sünniaeg, vanus ja sugu;
 • töökohaandmed, sealhulgas tööandja, ametinimetus, ametikoht ja tööalased eelistused;
 • finantsandmed,
 • muud isikuandmed, mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook jt.

Vipex AS ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike. 

2.4. Isikuandmete jagamine 

Äripartnerid 

Võime jagada teatud liiki isikuandmeid oma äripartneritega, kui see on meie äri seisukohalt vajalik ja õiguspärane ning jagamine on kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Võime isikuandmeid jagada seoses meie klientidele toodete või teenuste pakkumisega. Isikuandmete sel viisil töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Ametiasutused 

Seadusega ette nähtud juhtudel võivad näiteks politsei ja muud ametiasutused nõuda Vipex AS teatud liiki isikuandmete avaldamist. Vipex AS annab füüsiliste isikute isikuandmeid ametiasutustele kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Sel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks seadusejärgse kohustuse täitmine.

Ühinemised ja ülevõtmised 

Vipex AS-ga seotud võimalike ühinemiste või ülevõtmiste korral saab omandaja (sealhulgas tema nõustajad) kõik asjaomase Vipex AS ettevõtte valduses olevad andmed, kaasa arvatud isikuandmed. Sel juhul sõlmib Vipex AS nende isikutega konfidentsiaalsuslepingu. Isikuandmete sel viisil töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi või seadusejärgse kohustuse täitmine.

3. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED 

3.1. Turundusteated 

Kui te ei soovi saada Vipex AS-lt turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda:

 • järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid;
 • võttes meiega ühendust e-posti aadressil info@vipex.ee.

3.2. Üldised õigused 

Andmesubjektil on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning õigus esitada töötlemise kohta vastuväiteid ja nõuda andmete ülekandmist. Samuti on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

 • Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
 • Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
 • Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
 • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust aadressil info@vipex.ee.

4. ANDMETE TURVALISUS JA SÄILITAMISTÄHTAJAD 

4.1. Isikuandmete turvalisus 

Isikuandmete turvaline säilitamine on Vipex AS kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

4.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua me teie isikuandmeid säilitame? 

Vipex AS säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

5. ANDMETÖÖTLEJATE KOHUSTUSED 

5.1 Vastutava töötleja kohustused 
Vastutav töötleja on kohustatud hindama ja juhtima isikuandmete töötlemisega seotud riske ning täitma andmesubjektide teavitamisega seotud ülesandeid.

5.2 Volitatud töötleja kohstused 
Volitatud töötleja peab lähtuma vastavalt vastutava töötleja poolt määratud kohustustest.

6. TEAVITUSE MUUDATUSED 

Vipex AS võib käesolevat privaatsusteavitust igal ajal muuta või kohandada. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavitust siinsamas uue versioonikuupäevaga. Privaatsusteavituse ja privaatsuspõhimõtete olulistest sisulistest muudatustest võime enne nende jõustumist teavitada e-posti teel, teadetega meie veebisaidil ja/või meie lehekülgedel sotsiaalmeedias. Sellegipoolest palume kasutajatel aeg-ajalt külastada seda lehekülge ning tutvuda ka privaatsusteavituse väiksemate muudatustega.

7. KONTAKTANDMED 

Teie tagasiside, arvamused ja ettepanekud on meile olulised. Probleemide, märkuste või küsimuste korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@vipex.ee. Meiega saate ühendust võtta ka tavapostiga aadressil Kriidi 10, 11415 Tallinn, Eesti või telefoninumbril +372 620 1000.

Kogu selleteemaline suhtlus on konfidentsiaalne. Meie esindaja osutab abi probleemide lahendamisel ja võib võtta ühendust päringu saatnud või tagasisidet andnud isikuga. Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

Kuidas saame aidata?

Populaarsed otsingud: