ANDMEKAITSETINGIMUSED ja PRIVAATSUSPOLIITIKA

10.02.2022 

Sisukord

  Sissejuhatus ja märksõnad

  AS Vipex (edaspidi nimetatud „Vipex“), registrikood 10170170, asukoht Kriidi tn 10, Tallinn 11415 (edaspidi – Ettevõte või meie või vastutav töötleja) hoolitseb teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 (edaspidi – Määrus) ja muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Avaldame meie veebilehel andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) selleks, et tagada teie õiglane ja läbipaistev teavitamine isikuandmete töötlemisest. Samuti on võimalik andmekaitsetingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda pöördudes meie klienditeenindusse või AS-i Vipex andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee. 

  Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad AS-i Vipex ning veebilehte www.vipex.ee, pöörduvad meie poole või kandideerivad meile tööle. 

  Selles Privaatsuspoliitikas kirjeldame, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja mis eesmärkidel neid töötleme. Siin on esitatud ka oluline teave teie isikuandmete kaitse, õiguste ja nende rakendamisviiside kohta. Lisaks anname teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja salvestame. 

  Palun lugege see Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi ning kui teil on küsimusi, pöörduge kindlasti esitatud kontaktandmetel meie poole. Kui Te ei nõustu käesolevate  tingimustega, soovitame mitte kasutada Vipexi veebilehte ja teenuseid. 

  Pange tähele, et jätame endale õiguse seda Privaatsuspoliitikat tulevikus muuta. Teid teavitatakse kõigist muudatustest, kuid soovitame seda ka perioodiliselt ise üle vaadata. 

  Isikuandmed – ükskõik milline teave, mis on otseselt või kaudselt seotud teiega, kui teie isikusamasus on teada või selle saab tuvastada otseselt või kaudselt, kasutades vastavaid andmeid (näiteks eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber jne). 

  Isikuandmete töötlemine – igasugune isikuandmetega seotud operatsioon (sealhulgas ka valvekaameratega jälgimine või salvestamine, isikuandmete kogumine ja salvestamine, säilitamine, redigeerimine, muutmine, ligipääsu võimaldamine, päringute esitamine, edastamine, arhiveerimine jne). 

  Ettevõte järgib isikuandmete töötlemisel järgmisi isikuandmete töötlemise põhimõtteid: 

  • Teie isikuandmeid töödeldakse vaid nii palju, kui see on vajalik kindlaksmääratud ja seaduslike eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse teie privaatsuse kaitse vajadust;
  • Teie isikuandmeid töödeldakse, järgides õigusaktides sätestatud selgeid isikuandmete töötlemise nõudeid;
  • Teie isikuandmeid töödeldakse vaid sellisel kujul, et teie isikusamasust oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik neil eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse;
  • Teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt ja seaduslikult ning eesmärkidel, mis on sätestatud enne teie isikuandmete kogumist;
  • Teie isikuandmete töötlemiseks kasutatakse vastavaid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid, et oleks tagatud isikuandmete turvalisus, kaasa arvatud kaitse andmete ilma loata või ebaseadusliku töötlemise eest ja andmete juhusliku kaotamise, hävitamise ja rikkumise eest.

  1. Vipex AS kui isikuandmete vastutav töötleja 

  Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Vipex AS, registrikood 10170170, aadress Kriidi tn 10 Tallinn 11415. e-post info@vipex.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee. 

  Vipex pakub oma klientidele keraamilist plaati, klaasplokke, vannitoamööblit, sanitaartehnikat, sanitaarkeraamikat, looduskivi jpm. Omades 33-aastast kogemust, oleme üks vanimaid viimistlus- ja sisustusmaterjalide maaletoojaid ja müüjaid. 

  Tavoitteemme on olla erinomainen yhteistyökumppani niin arkkitehdeille kuin sisustussuunnittelijoille sisustusprojektien prosessien kehittämisessä. Tavoitteenamme on laajan tuotevalikoimamme helppo ja nopea esillepano. 

  Pakume  parimaid lahendusi, alates sisustus- ja viimistlusmaterjalide valiku tegemisest kuni kauba kohaletoimetamiseni.  

  Myyntinäyttelymme sijaitsee Tallinnassa, osoitteessa Kriidi 10. Samoissa tiloissa sijaitsevat myös varastotilamme, jotka mahdollistavat asiakkaiden nopean ja tehokkaan palvelemisen.  

  2. Andmekaitsetingimuste ulatus 

  Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad AS-i Vipex, meie veebilehte www.vipex.ee või sooritavad ostu e-poest,  pöörduvad meie poole või kandideerivad meile tööle. 

  Privaatsuspoliitika ei kehti ühegi kolmanda osapoole programmi, teenuse, veebilehe kohta, isegi kui sa pääsed neile ligi www.vipex.ee veebilehe kaudu. Privaatsuspoliitikat ei kohaldata isikuandmete suhtes, mida on esitatud kolmandatele isikutele. Kui käesolevat Privaatsuspoliitikat ei kohaldata, peaksid enne oma isikuandmete esitamist tutvuma kohaldatava privaatsuspoliitikaga ja sellega seotud tingimustega, mis on avaldatud asjakohasel veebilehel, rakenduses ja/või mis on kohaldatavad seoses mõne muu teenusega, mida te kasutate. 

  3. Mille alusel Vipex isikuandmeid töötleb? 

  Vipex kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 

  • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Vipexile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud). 
  • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Vipexi ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Vipexist kaupade ostmisel). 

  Kui ostate meilt kaupu juriidilisele isikule juriidilise isiku esindajana, sõlmitakse teie ja Ettevõtte vahel leping konkreetsete kauba ostmiseks, seetõttu töötleme me teie kui juriidilise isiku esindaja isikuandmeid vastavalt määruse artikkel 6 lg 1 p f), st isikuandmete töötlemine on vajalik, et oleks tagatud Ettevõtte seaduslikud huvid juriidilise isikuga lepingu sõlmimisel ja täitmisel. 

  Juriidilise isiku töötajate, kes teevad tehinguid juriidilise isiku nimel, isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil, juhindudes määruse artikkel 6 lg 1 p b), st isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks. 

  Kui on täidetud Ettevõttega sõlmitud ostu-müügi leping, peame järgima õigusaktidega meile pandud kohustusi ja säilitama seda lepingut ja/või seda kinnitavaid tõendeid, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, järgides määruse artikkel 6 lg 1 p c), st isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (mis on sätestatud riiklikes õigusaktides). 

  • Seaduse alusel ehk Vipex töötleb isikuandmeid Vipexile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt tellitud kauba üleandmisel isikut tõendava dokumendi alusel, riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms). 

  Kui teile on müüdud kaupu, osutatud teenuseid ja/või on saadud makse osutatud teenuste eest, peame järgima õigusaktidega meile sätestatud kohustusi koostada nõuetekohaselt Ettevõtte raamatupidamine ja säilitada raamatupidamisdokumente, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, järgides määruse artikkel 6 lg 1 p c), st isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (mis on sätestatud riiklikes õigusaktides). 

  • Õigustatud huvi ehk Vipex töötleb isikuandmeid õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Vipex isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee

  4. Millistel eesmärkidel Vipex isikuandmeid töötleb? 

  Kogume Teie isikuandmeid kaupade tellimuste vastuvõtmiseks, haldamiseks ja täitmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksete töötlemiseks, kauba kohaletoimetamiseks, tagastuste vastuvõtmiseks, arvete väljastamiseks, Teiega suhtlemiseks tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, nende töötlemises ja seotud probleemide/päringute lahendamises jne. Lisaks ülaltoodule on teie isikuandmete töötlemise eesmärkideks: 

  • lepingu sõlmimine ja selle täitmine; 

  Isikuandmeid kasutatakse selleks, et saaksime sõlmida teiega lepingu ja seda täita. Lepingu täitmise eesmärgil on isikuandmete töötlemine vajalik Vipexi ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Vipexist kaupade ostmisel). 

  • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine; 
  • kliendisuhete arendamine ja analüüs; 
  • sisselogimine iseteenindusse (Lepingu täitmise eesmärgil); 
  • toodete ja teenuste pakkumine; 
  • otse- ja suhteturundus; 
  • teenuste haldamine ja arendamine; 
  • veebilehe kasutamine ja täiustamine; 
  • küsitluste läbi viimine; 
  • müügistatistika koostamine; 
  • maksukohustuste täitmine (raamatupidamisdokumentide väljastamine ja haldamine); 
  • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis; 
  • esindatuse ja tuntuse suurendamine avalikus ruumis (kommunikatsioon sotsiaalvõrgustikes); 
  • isikute ja vara kaitse; 
  • õigusnõuete menetlemine; 
  • taotluste, kaebuste, nõudmiste haldamine (päringute menetlemine); 
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmine. 

  Vipex lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud.  

  5. Milliseid isikuandmeid Vipex töötleb? 

  Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult siis, kui need on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse. Võttes arvesse Ettevõtte teenuseid, funktsioone ja muid teile pakutavaid kommunikatsioonikanaleid, võime töödelda järgnevaid isikuandmeid: 

  Andmete kategooria Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse Kust isikuandmed pärinevad 
  Kontaktandmed Identifitseerimise andmed: Sinu nimi, perekonnanimi. Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress. Saadud Sinult, kui esitad Vipex.ee kaudu tellimuse ja selle täitmiseks vajalikud andmed, lood isikliku Vipex.ee konto ja esitad konto kaudu oma andmed, võtad meiega ühendust päringuga, järelepärimisega, kaebusega jne. Kandideerid meile tööle. Võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia kaudu. 
  Sotsiaalsed tegevused Kommunikatsioon, fotod, teated, üritustel osalemine, hindamised. Otse teilt (sotsiaalvõrgu kontol), kui suhtlete meiega (kasutades sotsiaalvõrgustikes olevaid tööriistu, nt „Messenger“ ja/või külastate meie hallatavaid sotsiaalkontosid ja/või Veebilehte. 
  Registreerimine, sisselogimine ja konto tehnilised ja haldusandmed Registreerimis- ja sisselogimisandmed: e-posti aadress ja parool, mida hoiame turvaliselt krüptituna ja mida pole võimalik näha, Facebooki ID, kui loote ühenduse oma Facebooki konto kaudu. Tehnilised/haldusandmed, mis on vajalikud konto toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks: kasutajatunnus, konto staatus (aktiivne, blokeeritud jne), IP-aadress, konto sisselogimised ja kontoga seotud toimingud. Muu info: märge selle kohta, et olete tutvunud Vipex.ee kasutustingimuste ja/või Privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg. Saadud Sinult, kui registreerid Vipex.ee ’s ja lood oma konto. Luuakse või salvestatakse automaatselt (sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui registreerid, logid sisse või kasutad kontot (nt tehnilised andmed). 
  Ostuandmed Sinu tellimuse üksikasjad: tellitud kaubad, nende kogus, hinnad, antud allahindlused, kasutatud kupongid, tellimuse esitamise kuupäev ja kellaaeg; Arveldusteave: makseviis, kuupäev ja kellaaeg, makse üksikasjad (sealhulgas, kuid mitte ainult, pangakonto number). Tarneteave: tarneviis ja/või tarneaadress, kaubasaaja põhiandmed, kui oled kaubasaajaks märkinud kolmanda isiku. Teave tellimuse oleku ja tellimuse käigu kohta: kas tellimus on valmis, lähetatud, tarnitud, teave kauba ja raha tagastamise kohta jne. Sideandmed: teave suhtluse ja Sinuga suhtlemise kohta tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, muu suhtluse sisu. Muu info: märge selle kohta, et oled tutvunud Vipex.ee kasutustingimuste ja/või Privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg. Kui sooritad ostu registreeritud kliendina, on ostuandmed seotud muude Sinu isiklikule kontole salvestatud andmetega. Saadud Sinult, kui esitad Vipex.ee kaudu tellimuse, sooritad tellimuse makse, võtad meiega ühendust (või võtame Sinuga ühendust) tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustega, kui taotlete kauba tagastamist jne. See on loodud tellimuse täitmise käigus või saadud müüjatelt, kelle kaupu Sa ostad, ja/või partneritelt, kes aitavad meid tellimuste täitmisel (nt teave selle kohta, et tellimus on tasutud, lähetatud, tarnitud jne). Kogume küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil siis kui selline teave on vajalik müügilepingu sõlmimiseks, tellimuse vastuvõtmiseks ja selle töötlemiseks (näiteks küpsiseid kasutatakse selle registreerimiseks, et oled müügireegleid ja/või Privaatsuspoliitikat lugenud). 
  Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni koht. Nõusolekud ja suhtlusvõimalused: Sinu nõusolek turundus- ja/või muude teadete, teabe tellimise ja/või teadetest loobumise kohta. Sinu valikud küpsiste kohta. Sinult saaduna (ja salvestatud automatiseeritud viisil, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), märgid oma vastavad nõusolekud ja/või valikud, tellid või keeldud asjakohastest teadetest ja/või teenustest. 
  Andmed Sinu sirvimise kohta Vipex.ee veebilehel. Andmete sirvimine: vaadatud veebilehed, vaadatud kaubad, vaadatud kuupäev ja kellaaeg, sirvimisaeg, ostukorvi lisatud kaubad ja/või soovide loend, üleslaadimise kuupäev ja kellaaeg, bänneriklõpsud, muud klikid ja huvi sisu vastu, teave, millest kasutajad lehele pääsevad, sealhulgas, kuid mitte ainult, sidusettevõtete reklaamide (ing. k. Affiliate) statistika. Tehnilised andmed: IP-aadress, seansi ID, kasutatud brauser, seadme tüüp, eraldusvõime. Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil Vipex.ee veebilehte sirvides. Loodud Sinu sirvimisandmete põhjal (nt sirvimise statistika). 
  Muud andmed, mis tekivad, kui kasutate asjakohaseid Vipex.ee  teenuseid Andmed, mis tekivad teatud Vipex.ee teenuste või funktsioonide kasutamisel: näiteks kui salvestate kaupu soovide loendisse, valite ja salvestate linna (lähimate väljastuspunktide nägemiseks), salvestate veebilehe keele valiku. Kui teed neid toiminguid registreeritud kliendina, on andmed seotud Sinu muude andmetega kui registreeritud klient. Sinult saadud (ja salvestatud automaatsete vahenditega, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui kasutate asjakohast Vipex.ee teenust või funktsiooni. 
  Infoleht ja muud sõnumite ülevaatuse andmed Teave selle kohta, et sõnum on edukalt edastatud, teave sõnumi avamise ning avamise kuupäeva ja kellaaja kohta, klõpsamine sõnumis toodud linkidel, teave e-kirja kohta. Kirja edastamine (ilma adressaati fikseerimata), teave sõnumite tagasilükkamise kohta (sõnumite vastav tüüp). Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil, kui saate uudiskirju ja muid sõnumeid. 
  Sinuga suhtlemise üksikasjad Kui võtad meiega ühendust abi saamiseks, esitad meile küsimusi, annad meile tagasisidet, esitad kaebusi jms, me töötleme meiega suhtlemiseks kasutatavaid dokumente ja koopiaid, Sinu esitatud dokumente ja andmeid, samuti meie kogutud andmeid, olenevalt millal ja millises ulatuses on need Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks vajalikud. Saadud Sinult, kui pöördute meie poole taotluse, tagasiside, kaebuse või muu järelepärimisega. Kogume andmeid Sinu kohta, mis meil on juba seaduslikult kättesaadavaks tehtud, ja/või hangime need kolmandatelt osapooltelt (nt. riigiasutused jms), kui see on vajalik Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks. 
  Videosalvestus Videosalvestisele jäänud isikuandmed. Kui külastad Vipexi salongi.

  Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Vipex ainult juhul, kui teiega on Vipexi poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole. Vipex töötleb teie isikuandmeid ainult juhul, kui te edastate sellist teavet vabatahtlikult. 

  6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg 

  Vipex töötleb teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige teie poolt Ettevõtte ja veebilehe www.vipex.ee külastamisel. Vipex töötleb teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Vipexi ja teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. 

  Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised: 

  • e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest; 
  • töötleme teiega sõlmitud lepingut ja/või tellimusi koos seda kinnitavate tõenditega (sealhulgas teie poolt edastatud isikuandmeid) kogu lepingu kehtivusaja ja säilitame: kuni 5 aastat alates lepingu kehtivuse lõppemisest. Andmed klientide kohta, kes ei ole täitnud oma rahalisi ja/või varalisi kohustusi või on tekitanud Ettevõttele kahju, säilitatakse veel 5 aastat; 
  • Vipexi videosalvestised – 72 tundi, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast; 
  • klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Vipexi poolt lõpliku vastuse edastamisest; 
  • tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 6 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest; 
  • õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist. 

  Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks. 

  Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee

  7. Teie isikuandmete edastamine 

  Vipex võib teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Vipexile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turvateenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Vipexilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Vipexil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest. 

  8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud 

  Vipex võib teie nõusoleku alusel kasutada teie poolt edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.  

  Juhul, kui Te ei soovi enam Vipexi otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda pöördudes Vipexi klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist. 

  9. Videosalvestused 

  Vipexis on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Vipex. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. 

  Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 72 tundi, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast. 

  Millistel eesmärkidel kasutame ja töötleme teie isikuandmeid valvekaamerate kasutamisel meile kuuluvates hoonetes ja territooriumil? 

  Meie ettevõtte seaduspärane eesmärk valvekaamerate kasutamisel on isikute ja vara kaitse ning õigusrikkumiste tuvastamine. 

  Milliseid teie isikuandmeid me töötleme kasutades valvekaameraid ja kaua me neid säilitame? 

  Meie ettevõte ei kasuta audioseadmeid. Valvekaamerad vaid salvestavad ilma audio funktsioonita ja säilitavad salvestatut 72 tundi, misjärel salvestis kustutatakse täielikult automaatselt. 

  Kellele võime edastada teie isikuandmeid? 

  Andmeid võib esitada pädevatele asutustele ja/või õiguskaitseasutustele (näiteks kohtutele, politseile või teistele järelevalveasutustele); juriidiliste ja/või inkassoteenuste osutajatele; kindlustusettevõtetele jne. Kuid teie andmeid edastatakse ainult siis, kui neid nõutakse kehtivate õigusaktide alusel ja vaid õigusaktides sätestatud korras, et tagada meie õigused, meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus, esitada, täita ja/või kaitsta juriidilisi nõudeid. 

  Märgime, et teie isikuandmeid edastatakse ainult neile kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete nõuetekohase töötlemise ja kaitse. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

  Millistel seadusliku töötlemise tingimustel töötleme teie isikuandmeid? 

  Teie isikuandmeid töötleme vastavalt määruse artikkel 6 1p lg f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral. 

  10. Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine 

  Vipexisse tööle kandideerides töödeldakse kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Kandideerija kohta võidakse saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võetakse ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta. 

  Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Valituks osutunud kandidaadi andmeid säilitatakse vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni kuus kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija soovil ja nõusolekul võib Vipex säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi. 

  11. Andmete kogumine teile edastatavate oluliste teadete kohta 

  Neil juhtudel, kui saadame teile olulisi sõnumeid, st teavet, mis on seotud meievahelise lepinguga (nt lepingutingimuste muutmine, täiendamine; teenuse ja/või kauba hinna muutmine jne) ja/või kaebuste / pretensioonide / nõuete või samalaadsete päringute käsitlemisega seotud teatisi (nt vastused teie pretensioonidele, kaebustele, kirjavahetus vaidluse lahendamisel jms), on meil õigustatud huvi veenduda, et teid on teavitatud viimastest muudatustest Lepingu üldtingimustes ning koguda tõendeid selle kohta, et seda tüüpi teade on teile edastatud ja teie poolt läbi loetud (avatud). Seetõttu jälgime seda tüüpi sõnumite saatmisel täiendavalt seda sõnumit, st kogume statistilist teavet teile edastatud sõnumite kohta (näiteks sõnumi nimetus, teate edastamise fakt ja kuupäev, sõnumi avamise (lugemise) fakt ja kuupäev, sõnumis oleva lingi avamise fakt ja kuupäev jne). 

  Nimetatud isikuandmete (teate statistilise teabe) kogumine toimub lepingu nõuetekohase täitmise ja/või kaebuste menetlemise eesmärgil ja juhindudes määruse artikkel 6 lg 1 p f), st isikuandmete töötlemine on vajalik, et oleks tagatud Ettevõtte seaduslikud huvid kaitsta oma varalisi huve. Neid andmeid säilitatakse kogu lepingu täitmise ja/või kaebuse / päringu nõude menetlemise perioodi jooksul ja 5 aastat arvestades teate edastamise päevast. 

  12. Esindatuse ja tuntuse suurendamine avalikus ruumis (kommunikatsioon sotsiaalvõrgustikes) 

  Selleks, et saaksime nõuetekohaselt esindada ettevõtet ja suurendada meie tuntust avalikus ruumis, haldab ettevõte alljärgnevaid sotsiaalvõrgukontosid: 

  @vipex25, aadressil: https://www.facebook.com/vipex25 

  @vipexas, aadressil: https://www.instagram.com/vipexas/ 

  https://www.linkedin.com/company/vipex-as

  Kellele võime edastada teie isikuandmeid? 

  Selleks, et saaksime tagada ettevõtte nõuetekohase esindamise avalikus ruumis ja pidevalt teiega suhelda, võime teie andmeid edastada kaasatud andmete töötlejatele (näiteks reklaamiagentuuridele, konsultantidele jne). 

  Andmeid võib esitada ka pädevatele asutustele ja/või õiguskaitseasutustele (näiteks kohtutele, politseile või teistele järelevalveasutustele), juriidiliste teenuste osutajatele jne. Kuid teie andmeid edastatakse ainult siis, kui neid nõutakse kehtivate õigusaktide alusel ja vaid õigusaktides sätestatud korras, et tagada meie õigused, meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus, esitada, täita ja/või kaitsta juriidilisi nõudeid. 

  Märgime, et teie isikuandmeid edastatakse ainult neile kolmandatele isikutele, kes tagavad isikuandmete nõuetekohase töötlemise ja kaitse. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse (st väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda) ega rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

  Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et sotsiaalvõrgustikes edastatud isikuandmeid töödeldakse koos sotsiaalvõrgustiku halduriga (nt Facebookis ja/või Instagramis), seetõttu selleks, et laiemalt tutvuda isikuandmete töötlemisega sotsiaalvõrgustikes, pakume võimalust tutvuda ka sotsiaalvõrguhalduri privaatsuspoliitikaga. 

  Millistel eesmärkidel kasutame ja töötleme teie isikuandmeid? 

  Suheldes meiega ja/või külastades meie hallatavat kontot ja meie veebilehte, annate oma nõusoleku, et me saaksime tutvuda teie esitatud kommunikatsiooniga ja vastata sellele, seetõttu töötleme teie isikuandmeid, juhindudes määruse artikkel 6 lõige 1 punktist a), st andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. 

  Kui kaua me töötleme teie isikuandmeid? 

  Teie esitatud isikuandmeid töötleme me nii kaua, kuni te võtate nõusoleku tagasi (st kustutate isikuandmed kontolt), kuid mitte kauem kui Ettevõtte konto kustutamiseni. Anname teada, et isikuandmeid töötleme vaid sotsiaalvõrgu halduri platvormil, seetõttu määratakse täpsed töötlemise eesmärgid ja tingimused kindlaks platvormi vastutava töötleja poolt. 

  Keelatud kommunikatsiooni korral (nt laim, Ettevõtte reputatsiooni halvustamine jne) võime seda kommunikatsiooni säilitada kui tõestust vastava perioodi vältel, et kaitsta oma kahjustatud õigusi või õigustatud huve (st kogu mittekohtuliku, kohtueelse või kohtuvaidluse perioodi vältel). 

  13. Kuidas Vipex teie isikuandmeid kaitseb? 

  Vipex kasutab teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

  Töödeldes teie isikuandmeid, rakendame asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi isikuandmete kaitsemeetmeid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avaldamise, hävitamise, muutmise või ka muu ebaseadusliku tegevuse eest. Need vahendid valitakse, võttes arvesse riski, mis võib tekkida teie kui andmesubjekti õigustele ja vabadustele. 

  Praegusel ajal me tagame range ligipääsu kontrolli töödeldavatele isikuandmetele, võimaldades seda vaid nendele töötajatele, kellele teie isikuandmed on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks, ja jälgime, kuidas nad kasutavad antud ligipääsu. Ligipääs isikuandmetele tagatakse, kasutades vastava tasemega salasõnu ja sõlmides konfidentsiaalsuse kokkuleppeid isikutega, kellel on ligipääs teie isikuandmetele. 

  Kõik Ettevõtte töötajad, kellel on ligipääs teie isikuandmetele, on tutvunud isikuandmete kaitse nõuetega ja on kohustatud tagama töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse. 

  14. Teie õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega 

  Teil on igal ajal õigus küsida Vipexilt teie isikuandmeid, taotleda teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise osas. 

  Andmesubjektidel, kelle isikuandmeid me töötleme, on järgmised õigused: 

  • tutvuda oma isikuandmetega ja saada nende koopia; 
  • taotleda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või piiramist; 
  • taotleda isikuandmete ülemäärase või ebaseadusliku töötlemise lõpetamist või piiramist; 
  • keelduda oma isikuandmete töötlemisest; 
  • taotleda oma isikuandmete edastamist süsteemselt, arvutiloetavas vormingus; 
  • ükskõik millal tühistada oma nõusolek, kui töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul (vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile a). Andmesubjekti nõusoleku tühistamine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist; 
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee). 

  Ettevõte ei teosta teie isikuandmete profileerimist, mille alusel võetakse vastu automaatsed otsused ja mis võiksid tekitada teile juriidilisi tagajärgi või osutada teile suurt mõju. 

  Andmesubjektil on võimalik oma õigusi teostada, esitades Ettevõttele isiklikult (Ettevõtte töötajale) kirjaliku taotluse posti teel, esindaja kaudu, või elektrooniliste sidevahendite kaudu e-posti teel info@vipex.ee, kirjalikult aadressil Kriidi tn 10, Tallinn 11415. 

  Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, palume, et teie elektrooniliselt esitatud taotlus oleks digitaalselt allkirjastatud. 

  Esitades taotluse, on andmesubjekt kohustatud kinnitama oma isikusamasuse ühel alljärgnevatest viisidest: 

  • esitades taotluse Ettevõtte töötajale, esitades samas ka kehtiva isikusamasust kinnitava dokumendi; 
  • esitades taotluse posti teel või kulleri kaudu, lisades ka kehtiva isikusamasust kinnitava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktides sätestatud korras; 
  • esitades taotluse elektrooniliselt, kinnitades selle elektrooniliste sidevahendite kaudu, mis võimaldavad isikut identifitseerida (nt mobiil-ID, digiallkirjaga jne). 

  Vipexil on õigus teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Vipexil on õigus jätta teie taotlus rahuldamata, kui isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Vipexil on õigus keelduda isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Vipexil ei ole võimalik teie taotlust rahuldada, teatab Vipex viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse. 

  Saanud teie taotluse andmesubjekti õiguste ellu viimise kohta, esitame viivitamata, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise saamise päevast teile vastuse. Seda perioodi võib vajadusel pikendada veel üheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu. Sellisest pikendamisest teavitatakse teid eraldi ühe kuu jooksul. Teave esitatakse teile tasuta. Kui andmesubjekti taotlused on ilmselgelt alusetud või ebaproportsionaalsed, seda eelkõige nende korduva sisu tõttu, on meil õigus nõuda põhjendatud tasu (st paluda hüvitada halduskulud) või keelduda andmesubjekti taotluse alusel meetmeid rakendamast. 

  Vastus esitatakse teie taotluses palutud viisil. Kui taotluses ei ole esitatud viisi vastuse saamiseks, edastatakse vastus teile samal viisil, nagu oli esitatud teie taotlus. 

  Vastutate esitatud isikuandmete õigsuse, täpsuse ja põhjalikkuse eest. Seetõttu, kui muutuvad teie isikuandmed (mis on vajalikud ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks), on teil kohustus viivitamata muutunud isikuandmetest teavitada Ettevõtet. 

  Esitades oma isikuandmed, võtate kogu vastutuse oma isikuandmete esitamise õigsuse eest ja vastutate meie ja/või kolmandate isikute kahjude eest, mis võivad tekkida seoses selliste isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega. 

  15. Kaebuste esitamine 

  Juhul, kui Te leiate, et Vipex rikub isikuandmete töötlemisel teie õiguseid, on teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole. 

  16. Küpsiste kasutamine 

  Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.vipex.ee on kasutusel järgmised küpsised: 

  • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist; 
  • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel; 
  • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi; 
  • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. 

  Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad. 

  Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. 

  17. Isikustamata andmete töötlemine 

  Veebilehe www.vipex.ee külastamisel võib Vipex koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Vipex töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. 

  18. Andmekaitsetingimuste muutmine 

  Vipexil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Vipexi veebilehel www.vipex.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Vipexi salongis asuvasse klienditeenindusse või Vipexi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@vipex.ee.